รายวิชา AV494 สัมมนาทางโสตทัศนศึกษา (Seminar in AV Education)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสัมมนา
  บทที่ 2 : องค์ประกอบของการสัมมนา
  บทที่ 3 : การเขียนโครงการสัมมนา
  บทที่ 4 : คณะกรรมการจัดการสัมมนา
  บทที่ 5 : ขั้นตอนในการจัดดำเนินการสัมนา
  บทที่ 6 : ข้อดีและข้อจำกัดในการสัมมนา
  บทที่ 7 : การดำเนินการประชุมกลุ่มสัมมนา
  บทที่ 8 : หน้าที่ของบุคลากรภายในกลุ่มสัมมนา
  บทที่ 9 : การจัดการสัมมนาภายนอกหน่วยงาน
  บทที่10 : โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการสัมนา
  บทที่11 : เอกสารประกอบการสัมมนา
  บทที่12 : การนำการสัมมนามาใช้ในห้องเรียน
  บทที่13 : เทคนิคของการดำเนินการสัมมนา
  บทที่14 : การประเมินผลภายหลังการสัมมนา
  บทที่15 : แบบทดสอบความรู้
  บรรณานุกรม:Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสัมมนา
  บทที่ 2 : องค์ประกอบของการสัมมนา
  บทที่ 3 : การเขียนโครงการสัมมนา
  บทที่ 4 : คณะกรรมการจัดการสัมมนา
  บทที่ 5 : ขั้นตอนในการจัดดำเนินการสัมนา
  บทที่ 6 : ข้อดีและข้อจำกัดในการสัมมนา
  บทที่ 7 : การดำเนินการประชุมกลุ่มสัมมนา
  บทที่ 8 : หน้าที่ของบุคลากรภายในกลุ่มสัมมนา
  บทที่ 9 : การจัดการสัมมนาภายนอกหน่วยงาน
  บทที่10 : โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการสัมนา
  บทที่11 : เอกสารประกอบการสัมมนา
  บทที่12 : การนำการสัมมนามาใช้ในห้องเรียน
  บทที่13 : เทคนิคของการดำเนินการสัมมนา
  บทที่14 : การประเมินผลภายหลังการสัมมนา
  บทที่15 : แบบทดสอบความรู้
  บรรณานุกรม:Reference