รายวิชา AV413(H) การออกแบบสตูดิโอเบื้องต้น (Introduction to Studio Design)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : คุณสมบัติของเสียง
  บทที่2 : พฤติกรรมของเสียง
  บทที่3 : การดูดซับเสียง
  บทที่4 : ชนิดของเสียง
  บทที่5 : การออกแบบของห้องเพื่อลักษณะอุโฆษที่ดี
  บทที่6 : การรวมเสียงก้องและการสะท้อน
  บทที่7 : แนวทางในการออกแบบสตูดิโอ
  บทที่8 : หลักการออกแบบสตูดิโอ
  บทที่9 : สตูดิโอโทรทัศน์
  บทที่10 : การผลิตรายการ
  บทที่11 : ไมโครโฟน
  บทที่12 : ไมโครโฟนกับเสียงของมนุษย์
  บทที่13 : ลำโพง
  บทที่14 : สตูดิโอบันทึกเสียง
  บทที่15 : คุณสมบัติทางอุโฆษที่มีผลต่อการออกแบบลักษณะอาคาร
  บทที่16 : การสร้างเสียงประกอบพิเศษชนิดต่างๆ
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : คุณสมบัติของเสียง
  บทที่2 : พฤติกรรมของเสียง
  บทที่3 : การดูดซับเสียง
  บทที่4 : ชนิดของเสียง
  บทที่5 : การออกแบบของห้องเพื่อลักษณะอุโฆษที่ดี
  บทที่6 : การรวมเสียงก้องและการสะท้อน
  บทที่7 : แนวทางในการออกแบบสตูดิโอ
  บทที่8 : หลักการออกแบบสตูดิโอ
  บทที่9 : สตูดิโอโทรทัศน์
  บทที่10 : การผลิตรายการ
  บทที่11 : ไมโครโฟน
  บทที่12 : ไมโครโฟนกับเสียงของมนุษย์
  บทที่13 : ลำโพง
  บทที่14 : สตูดิโอบันทึกเสียง
  บทที่15 : คุณสมบัติทางอุโฆษที่มีผลต่อการออกแบบลักษณะอาคาร
  บทที่16 : การสร้างเสียงประกอบพิเศษชนิดต่างๆ
  บรรณานุกรม : Reference