รายวิชา AV494(S) ศิลปะการพูด (Arts of Speech)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ศิลปะการพูด
  บทที่2 : จิตวิทยาเบื้องต้นของการพูด
  บทที่3 : แบบและวิธี
  บทที่4 : อาการประหม่า
  บทที่5 : เนื้อหา
  บทที่6 : การลำดับความ
  บทที่7 : ถ้อยคำ
  บทที่8 : เสียง
  บทที่9 : บุคลิกและท่าทาง
  บทที่10 : การพูดเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์
  บทที่11 : การพูดจูงใจ
  บทที่12 : การพูดในโอกาสต่างๆ
  บทที่13 : หลักการโต้วาที
  บทที่14 : หลักและวิธีการประชุม
  บทที่15 : สุนทรพจน์
  บทที่16 : คุณรู้ไหม
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ศิลปะการพูด
  บทที่2 : จิตวิทยาเบื้องต้นของการพูด
  บทที่3 : แบบและวิธี
  บทที่4 : อาการประหม่า
  บทที่5 : เนื้อหา
  บทที่6 : การลำดับความ
  บทที่7 : ถ้อยคำ
  บทที่8 : เสียง
  บทที่9 : บุคลิกและท่าทาง
  บทที่10 : การพูดเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์
  บทที่11 : การพูดจูงใจ
  บทที่12 : การพูดในโอกาสต่างๆ
  บทที่13 : หลักการโต้วาที
  บทที่14 : หลักและวิธีการประชุม
  บทที่15 : สุนทรพจน์
  บทที่16 : คุณรู้ไหม
  บรรณานุกรม : Reference