รายวิชา AV464 การผลิตและการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Production and Application of Media in Public Relation)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  ความนำ
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : สื่อทางด้านการพิมพ์
  บทที่2 : บทบาทของสื่อต่อการประชาสัมพันธ์
  บทที่3 : หลักและวิธีการผลิตสื่อแต่ละประเภท
  บทที่4 : การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
  บทที่5 : หลักและวิธีการใช้สื่อแต่ละชนิด
  บทที่6 : การประเมินผลของสื่อและแบบสอบถาม
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  ความนำ
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : สื่อทางด้านการพิมพ์
  บทที่2 : บทบาทของสื่อต่อการประชาสัมพันธ์
  บทที่3 : หลักและวิธีการผลิตสื่อแต่ละประเภท
  บทที่4 : การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
  บทที่5 : หลักและวิธีการใช้สื่อแต่ละชนิด
  บทที่6 : การประเมินผลของสื่อและแบบสอบถาม
  บรรณานุกรม : Reference