รายวิชา AV353(S) การใช้สื่อการสอน (Utilization of Instructional Media)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : หลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อการสอน
  บทที่2 : สื่อการสอน
  บทที่3 : การใช้สื่อการสอนอย่างมีระบบ
  บทที่4 : สื่อการเรียนรายบุคคลและสื่อประสม
  บทที่5 : คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
  บทที่6 : นวัตกรรมการสอน
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : หลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อการสอน
  บทที่2 : สื่อการสอน
  บทที่3 : การใช้สื่อการสอนอย่างมีระบบ
  บทที่4 : สื่อการเรียนรายบุคคลและสื่อประสม
  บทที่5 : คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
  บทที่6 : นวัตกรรมการสอน
  บรรณานุกรม : Reference