รายวิชา PR414(50) หลัการ ปัญหาและ กรณีศึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ (Principles Cases and Problems in Public Relations)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ความหมายของการประชาสัมพันธ์
  บทที่2 ปัญหาและกรณีศึกษา
  บทที่3 การวิเคราะห์สถานการณ์
  บทที่4 การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์
  บทที่5 การวางแผนงานประชาสัมพันธ์
  บทที่6 การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
  บทที่7 ข่าวสารการประชาสัมพันธ์
  บทที่8 สื่อและกิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์
  บทที่9 การกำหนดงบประมาณและระยะเวลาดำเนินงาน
  บทที่10 การนำเสนอแผนงาน
  บทที่11 การดำเนินงาน
  บทที่12 การทำงานร่วมกับสื่อมวลชน
  บทที่13 การประเมินผล
  ภาคผนวก
  บทที่10 การนำเสนอแผนงาน
  บทที่11 การดำเนินงาน
  บทที่12 การทำงานร่วมกับสื่อมวลชน
  บทที่13 การประเมินผล
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ความหมายของการประชาสัมพันธ์
  บทที่2 ปัญหาและกรณีศึกษา
  บทที่3 การวิเคราะห์สถานการณ์
  บทที่4 การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์
  บทที่5 การวางแผนงานประชาสัมพันธ์
  บทที่6 การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
  บทที่7 ข่าวสารการประชาสัมพันธ์
  บทที่8 สื่อและกิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์
  บทที่9 การกำหนดงบประมาณและระยะเวลาดำเนินงาน