รหัสวิชา รายละเอียด
 
  IB313
อ่านกันเถอะ...
ธุรกิจระหว่างประเทศและเอกสารการค้า 3 หน่วย
(International Business and Trade Documents)
-
  IB313
อ่านกันเถอะ...
ธุรกิจระหว่างประเทศและเอกสารการค้า 3 หน่วย
(International Business and Trade Documents)
-
  IB313(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ 3 หน่วย
(International Business Communication)
-
  IB313(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ 3 หน่วย
(International Business Communication)
-
  IB313(H)54
อ่านกันเถอะ...
คู่มือการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ 3 หน่วย
(International Business Communication)
คู่มือการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ
  IB313(H)54
อ่านกันเถอะ...
คู่มือการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ 3 หน่วย
(International Business Communication)
คู่มือการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ
  IB325
อ่านกันเถอะ...
ธุรกิจระหว่างประเทศกับสิ่งแวดล้อม 3 หน่วย
(International Business and its environment)
ศึกษา ความรู้ทั่วๆไป เกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ และแนวคิดทฤษฏีการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
  IB325
อ่านกันเถอะ...
ธุรกิจระหว่างประเทศกับสิ่งแวดล้อม 3 หน่วย
(International Business and its environment)
ศึกษา ความรู้ทั่วๆไป เกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ และแนวคิดทฤษฏีการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
  IB325(50)
อ่านกันเถอะ...
ธุรกิจระกว่างประเทศกับสิ่งแวดล้อม 3 หน่วย
(international business and its environment)
ธุรกิจระกว่างประเทศกับสิ่งแวดล้อม
  IB325(50)
อ่านกันเถอะ...
ธุรกิจระกว่างประเทศกับสิ่งแวดล้อม 3 หน่วย
(international business and its environment)
ธุรกิจระกว่างประเทศกับสิ่งแวดล้อม
  IB415(48)
อ่านกันเถอะ...
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3 หน่วย
(International Business Management)
-
  IB415(48)
อ่านกันเถอะ...
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3 หน่วย
(International Business Management)
-
  IB415(50)
อ่านกันเถอะ...
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3 หน่วย
(niernational business management)
ศึกษา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  IB415(50)
อ่านกันเถอะ...
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3 หน่วย
(niernational business management)
ศึกษา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  IB416
อ่านกันเถอะ...
ธุรกิจระหว่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 3 หน่วย
(International Business and Economic Changes)
-
  IB416
อ่านกันเถอะ...
ธุรกิจระหว่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 3 หน่วย
(International Business and Economic Changes)
-
  IB416(48)
อ่านกันเถอะ...
ธุรกิจระหว่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 3 หน่วย
(International Business and Economic Changes)
-
  IB416(48)
อ่านกันเถอะ...
ธุรกิจระหว่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 3 หน่วย
(International Business and Economic Changes)
-
  IB416(53)
อ่านกันเถอะ...
ธุรกิจระหว่างประเทศกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ 3 หน่วย
(international business and effects on changes)
ธุรกิจระหว่างประเทศกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ
  IB416(53)
อ่านกันเถอะ...
ธุรกิจระหว่างประเทศกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ 3 หน่วย
(international business and effects on changes)
ธุรกิจระหว่างประเทศกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ
  IB416(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือธุรกิจระหว่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 3 หน่วย
(International Business and Economic Changes)
-
  IB416(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือธุรกิจระหว่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 3 หน่วย
(International Business and Economic Changes)
-
  IB417
อ่านกันเถอะ...
ธุรกิจระหว่างประเทศและเอกสารการค้า 3 หน่วย
(International Business and Trade Documents)
-
  IB417
อ่านกันเถอะ...
ธุรกิจระหว่างประเทศและเอกสารการค้า 3 หน่วย
(International Business and Trade Documents)
-
  IB417(H)53
อ่านกันเถอะ...
ธุรกิจระหว่างประเทศและเอกสารการค้า 3 หน่วย
(Interanational Business and Trade Documents)
ธุรกิจระหว่างประเทศและเอกสารการค้า
  IB417(H)53
อ่านกันเถอะ...
ธุรกิจระหว่างประเทศและเอกสารการค้า 3 หน่วย
(Interanational Business and Trade Documents)
ธุรกิจระหว่างประเทศและเอกสารการค้า