รายวิชา IB325 ธุรกิจระหว่างประเทศกับสิ่งแวดล้อม (International Business and its environment)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 บทนำ
  บทที่2 ทฤษฏีทางการค้าระหว่างประเทศ
  บทที่3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ
  บทที่4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
  บทที่5 สภาพแวดล้อมภายนอกกระดับจุลภาพ
  บทที่6 สภาพแวดล้อมด้านวัฒนธรรมและสังคม
  บทที่7 สภาพแวดล้อมทางด้านการเมือง และกฏหมาย
  บทที่8 สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
  บทที่9 สภาพแวดล้อมทางด้านการเงินระหว่างประเทศ
  บทที่10 สภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยีกับธุรกิจระหว่างประเทศ
  บทที่11 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
  บทที่12 กลุ่มและการรวมกลุ่มทางด้านเศรษฐกิจต่าง ๆของโลก
  บทที่13 ไทยกับเขตการค้าเสรี
  บทที่14 กฏ ระเบียบ ข้อบังคับการค้าระหว่างประเทศ
  บทที่15 หลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
  บรรณานุกรม
  ภาคนผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 บทนำ
  บทที่2 ทฤษฏีทางการค้าระหว่างประเทศ
  บทที่3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ
  บทที่4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
  บทที่5 สภาพแวดล้อมภายนอกกระดับจุลภาพ
  บทที่6 สภาพแวดล้อมด้านวัฒนธรรมและสังคม
  บทที่7 สภาพแวดล้อมทางด้านการเมือง และกฏหมาย
  บทที่8 สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
  บทที่9 สภาพแวดล้อมทางด้านการเงินระหว่างประเทศ
  บทที่10 สภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยีกับธุรกิจระหว่างประเทศ
  บทที่11 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
  บทที่12 กลุ่มและการรวมกลุ่มทางด้านเศรษฐกิจต่าง ๆของโลก
  บทที่13 ไทยกับเขตการค้าเสรี
  บทที่14 กฏ ระเบียบ ข้อบังคับการค้าระหว่างประเทศ
  บทที่15 หลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
  บรรณานุกรม
  ภาคนผนวก