รายวิชา IB416(48) ธุรกิจระหว่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ (International Business and Economic Changes)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  แบบประเมินผลก่อนการเรียน
  บทที่ 1 :เศรษฐกิจไทยและธุรกิจระหว่างประเทศ
  บทที่ 2 : การส่งออก
  บทที่ 3 : การชำระค่าสินค้าระหว่างประเทศ
  บทที่ 4 : การลงทุนระหว่างประเทศ
  บทที่ 5 : วิเทศธนกิจ
  บทที่ 6 : ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
  บทที่ 7 : สภาพแวดล้อมและผลกระทบ
  บทที่ 8 : วิกฤตการณ์การเงินและผลกระทบประเทศไทย
  บทที่ 9 : กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
  บทที่ 10 : การกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี
  การประเมินหลังการเรียน
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  แบบประเมินผลก่อนการเรียน
  บทที่ 1 :เศรษฐกิจไทยและธุรกิจระหว่างประเทศ
  บทที่ 2 : การส่งออก
  บทที่ 3 : การชำระค่าสินค้าระหว่างประเทศ
  บทที่ 4 : การลงทุนระหว่างประเทศ
  บทที่ 5 : วิเทศธนกิจ
  บทที่ 6 : ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
  บทที่ 7 : สภาพแวดล้อมและผลกระทบ
  บทที่ 8 : วิกฤตการณ์การเงินและผลกระทบประเทศไทย
  บทที่ 9 : กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
  บทที่ 10 : การกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี
  การประเมินหลังการเรียน
  บรรณานุกรม