รายวิชา IB313 ธุรกิจระหว่างประเทศและเอกสารการค้า (International Business and Trade Documents)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  การประเมินผลก่อนเรียน
  บทที่ 1 : หลักการเขียนจดหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
  บทที่ 2 : การขาย
  บทที่ 3 : การสอบถาม
  บทที่ 4 : การสั่งสินค้า
  บทที่ 5 : การทักท้วง
  บทที่ 6 : การแก้ไข
  บทที่ 7 : การชำระเงิน
  บทที่ 8 : การประกันภัย
  บทที่ 9 : การขนส่งสินค้าทางเรือ
  บทที่ 10 : การธนาคาร
  ประเมินผลหลังการเรียน
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  การประเมินผลก่อนเรียน
  บทที่ 1 : หลักการเขียนจดหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
  บทที่ 2 : การขาย
  บทที่ 3 : การสอบถาม
  บทที่ 4 : การสั่งสินค้า
  บทที่ 5 : การทักท้วง
  บทที่ 6 : การแก้ไข
  บทที่ 7 : การชำระเงิน
  บทที่ 8 : การประกันภัย
  บทที่ 9 : การขนส่งสินค้าทางเรือ
  บทที่ 10 : การธนาคาร
  ประเมินผลหลังการเรียน
  ภาคผนวก