รายวิชา IB416(53) ธุรกิจระหว่างประเทศกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ (international business and effects on changes)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 ธุรกิจระหว่างประเทศ
  บทที่ 2 การส่งออกและการลงทุนระหว่างประเทศ
  บทที่ 3 โลจิสติกส์
  บทที่ 4 เขตการค้าเสรี
  บทที่ 5 จริยธรรมและธรรมาภิบาล
  บทที่ 6 วิกฤตค่าเงินบาทแข็ง
  บทที่ 7 เศรษฐกิจพอเพียง
  บทที่ 9 โลกร้อน
  บทที่ 10 ทุนนิยมใหม่
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 ธุรกิจระหว่างประเทศ
  บทที่ 2 การส่งออกและการลงทุนระหว่างประเทศ
  บทที่ 3 โลจิสติกส์
  บทที่ 4 เขตการค้าเสรี
  บทที่ 5 จริยธรรมและธรรมาภิบาล
  บทที่ 6 วิกฤตค่าเงินบาทแข็ง
  บทที่ 7 เศรษฐกิจพอเพียง
  บทที่ 9 โลกร้อน
  บทที่ 10 ทุนนิยมใหม่
  บรรณานุกรม