รายวิชา IB417(H)53 ธุรกิจระหว่างประเทศและเอกสารการค้า (International Business and trade Documents)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 เอกสารที่ใช้ในการนำเข้า
  บทที่2 เอกสารที่ใช้ในการส่งออก
  บทที่3 เอกสารสินค้าส่งกลับ
  บทที่4 เอกสารการขนส่ง
  บทที่5 เอกสารการประกันภัย
  บทที่6 เอกสารการธนาคาร
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 เอกสารที่ใช้ในการนำเข้า
  บทที่2 เอกสารที่ใช้ในการส่งออก
  บทที่3 เอกสารสินค้าส่งกลับ
  บทที่4 เอกสารการขนส่ง
  บทที่5 เอกสารการประกันภัย
  บทที่6 เอกสารการธนาคาร