รายวิชา IB313(H) คู่มือการติดต่อสื่อสารธุรกิจระดับประเทศ (internationnal business comunication)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  1 : รูปแบบจดหมาย
  2 : เทคนิคการเขียนคำขึ้นต้นเนื้อหาและการลงท้าย
  3 : แบบฝึกหัดการเขียนจดหมาย
  4 : แบบฝึกหัดการแปลจดหมาย
  5 : แบบฝึกหัดการตอบจดหมาย
  6 : การทบทวนไวยากรณ์
  บทนำ
  อุปสงค์ อุปทาน
  พฤติกรรมผู้บริโภค
  ทฤษฎีการผลิต
  รายรับ ต้นทุน และกำไร
  ดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันโดยสมบูรณ
  ดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดแข่งขันม่ายสมบูรณ
  ตลาดปัจจัยการผลิต
  การกำหนดราคาและระดับการจ้างปัจจัยการผลิต
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  1 : รูปแบบจดหมาย
  2 : เทคนิคการเขียนคำขึ้นต้นเนื้อหาและการลงท้าย
  3 : แบบฝึกหัดการเขียนจดหมาย
  4 : แบบฝึกหัดการแปลจดหมาย
  5 : แบบฝึกหัดการตอบจดหมาย
  6 : การทบทวนไวยากรณ์
  บทนำ
  อุปสงค์ อุปทาน
  พฤติกรรมผู้บริโภค
  ทฤษฎีการผลิต
  รายรับ ต้นทุน และกำไร
  ดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันโดยสมบูรณ
  ดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดแข่งขันม่ายสมบูรณ
  ตลาดปัจจัยการผลิต
  การกำหนดราคาและระดับการจ้างปัจจัยการผลิต