รายวิชา IB416(H) คู่มือธุรกิจระหว่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ (International Business and Economic Changes)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  1 : การค้าระหว่างประเทศ
  2 : การซื้อขายระหว่างประเทศ
  3 : ทรัพย์สินทางปัญญา
  4 : เครื่องหมายการค้า
  5 : ลิขสิทธิ์
  6 : สิทธิบัตร
  7 : เลดเดอร์ออฟเครดิต
  8 : เช็ค
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  1 : การค้าระหว่างประเทศ
  2 : การซื้อขายระหว่างประเทศ
  3 : ทรัพย์สินทางปัญญา
  4 : เครื่องหมายการค้า
  5 : ลิขสิทธิ์
  6 : สิทธิบัตร
  7 : เลดเดอร์ออฟเครดิต
  8 : เช็ค