รายวิชา IB325(50) ธุรกิจระกว่างประเทศกับสิ่งแวดล้อม (international business and its environment)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ส่วนที่ 1 บทนำ และ ทฤษฎีทางการค้าระหว่างประเทศ
  ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
  ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ระดับจุลภาค
  ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ระดับ มหภาค
  ส่วนที่ 5 สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
  ส่วนที่ 6 กลุ่มและการรวมกลุ่มทางด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ ของโลก
  ส่วนที่ 7 เศรษฐกิจพอเพียง
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ส่วนที่ 1 บทนำ และ ทฤษฎีทางการค้าระหว่างประเทศ
  ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
  ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ระดับจุลภาค
  ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ระดับ มหภาค
  ส่วนที่ 5 สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
  ส่วนที่ 6 กลุ่มและการรวมกลุ่มทางด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ ของโลก
  ส่วนที่ 7 เศรษฐกิจพอเพียง
  ภาคผนวก