รายวิชา IB417 ธุรกิจระหว่างประเทศและเอกสารการค้า (International Business and Trade Documents)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  การประเมินผลก่อนเรียน
  บทที่ 1 :ลักษณะของธุรกิจระหว่างประเทศและเอกสารการค้า
  บทที่ 2 : การดำเนินการนำเข้าและการส่งสินค้าออก
  บทที่ 3 : เอกสารข้อตกลงธุรกิจระหว่างประเทศ
  บทที่ 4 : พิธีการและขั้นตอนของเอกสารการนำเข้า
  บทที่ 4 : พิธีการและขั้นตอนของเอกสารการนำเข้า(ต่อ)
  บทที่ 5 : พิธีการและขั้นตอนของเอกสารการส่งออก
  บทที่ 5 : พิธีการและขั้นตอนของเอกสารการส่งออก(ต่อ)
  บทที่ 6 : พิธีการและขั้นตอนของเอกสารการขนส่ง
  บทที่ 7 : พิธีการและขั้นตอนเอกสารการประกันภัย
  บทที่ 8 : พิธีการและขั้นตอนของเอกสารธนาคาร
  บทที่ 9 : สิทธิประโยชน์ของผู้ส่งออกและผู้นำเข้า
  ประเมินผลหลังการเรียน
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  การประเมินผลก่อนเรียน
  บทที่ 1 :ลักษณะของธุรกิจระหว่างประเทศและเอกสารการค้า
  บทที่ 2 : การดำเนินการนำเข้าและการส่งสินค้าออก
  บทที่ 3 : เอกสารข้อตกลงธุรกิจระหว่างประเทศ
  บทที่ 4 : พิธีการและขั้นตอนของเอกสารการนำเข้า
  บทที่ 4 : พิธีการและขั้นตอนของเอกสารการนำเข้า(ต่อ)
  บทที่ 5 : พิธีการและขั้นตอนของเอกสารการส่งออก
  บทที่ 5 : พิธีการและขั้นตอนของเอกสารการส่งออก(ต่อ)
  บทที่ 6 : พิธีการและขั้นตอนของเอกสารการขนส่ง
  บทที่ 7 : พิธีการและขั้นตอนเอกสารการประกันภัย
  บทที่ 8 : พิธีการและขั้นตอนของเอกสารธนาคาร
  บทที่ 9 : สิทธิประโยชน์ของผู้ส่งออกและผู้นำเข้า
  ประเมินผลหลังการเรียน