รายวิชา IB415(48) การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ( International Business Management)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 :ความทั่วไป 1
  บทที่ 2 : บริษัทข้ามชาติ
  บทที่ 3 : วัฒนธรรมกับการจัดการระหว่างประเทศ
  บทที่ 4 : กลยุทธ์การดำเนินงานระหว่างประเทศ
  บทที่ 5 : การจัดองค์การระหว่างประเทศ
  บทที่ 6 : ภาวะผู้นำไร้พรมแดน
  บทที่ 7 : วัฒนธรรมองค์กร
  บทที่ 8 : ทีมงานในธุรกิจระหว่างประเทศ
  บทที่ 9 : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
  เชิงอรรถ
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 :ความทั่วไป 1
  บทที่ 2 : บริษัทข้ามชาติ
  บทที่ 3 : วัฒนธรรมกับการจัดการระหว่างประเทศ
  บทที่ 4 : กลยุทธ์การดำเนินงานระหว่างประเทศ
  บทที่ 5 : การจัดองค์การระหว่างประเทศ
  บทที่ 6 : ภาวะผู้นำไร้พรมแดน
  บทที่ 7 : วัฒนธรรมองค์กร
  บทที่ 8 : ทีมงานในธุรกิจระหว่างประเทศ
  บทที่ 9 : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
  เชิงอรรถ