รายวิชา IB313(H)54 คู่มือการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Communication)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 รูปแบบจดหมาย
  บทที่2 เทคนิคการเขียนคำขึ้นต้นเนื้อหาและการลงท้าย
  บทที่3 แบบฝึกหัดการเขียนจดหมาย
  บทที่4 แบบฝึกหัดการแปลจดหมาย
  บทที่5 แบบฝึกหัดการตอบจดหมาย
  บทที่6 การทบทวนไวยากรณ์
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 รูปแบบจดหมาย
  บทที่2 เทคนิคการเขียนคำขึ้นต้นเนื้อหาและการลงท้าย
  บทที่3 แบบฝึกหัดการเขียนจดหมาย
  บทที่4 แบบฝึกหัดการแปลจดหมาย
  บทที่5 แบบฝึกหัดการตอบจดหมาย
  บทที่6 การทบทวนไวยากรณ์