รายวิชา IB415(50) การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (niernational business management)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ความทั่วไป
  บทที่2 บริษัทข้ามชาติ
  บทที่3 วัฒนธรรมกับการจัดการระหว่างประเทศ
  บทที่4 กลยุทธิ์การดำเนินงานระหว่างประเทศ
  บทที่5 การจัดองค์การระหว่างประเทศ
  บทที่6 ภาวะผู้นำไร้พรมแดน
  บทที่7 วัฒนธรรมองค์กร
  บทที่8 ทีมงานในธุรกิจระหว่างประเทศ
  บทที่9 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
  เชิงอรรถ
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ความทั่วไป
  บทที่2 บริษัทข้ามชาติ
  บทที่3 วัฒนธรรมกับการจัดการระหว่างประเทศ
  บทที่4 กลยุทธิ์การดำเนินงานระหว่างประเทศ
  บทที่5 การจัดองค์การระหว่างประเทศ
  บทที่6 ภาวะผู้นำไร้พรมแดน
  บทที่7 วัฒนธรรมองค์กร
  บทที่8 ทีมงานในธุรกิจระหว่างประเทศ
  บทที่9 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
  เชิงอรรถ