รหัสวิชา รายละเอียด
 
  FL323
อ่านกันเถอะ...
ภาษาถิ่นของไทย 3 หน่วย
(Thai Dialects)
ศึกษาระบบเสียงของภาษาถิ่นต่าง ๆ ในประเทศไทย การกลายเสียง และการกลายความหมาย โครงสร้างของภาษาถิ่นต่าง ๆ และภาษาถิ่นในวรรณกรรม
  FL323
อ่านกันเถอะ...
ภาษาถิ่นของไทย 3 หน่วย
(Thai Dialects)
ศึกษาระบบเสียงของภาษาถิ่นต่าง ๆ ในประเทศไทย การกลายเสียง และการกลายความหมาย โครงสร้างของภาษาถิ่นต่าง ๆ และภาษาถิ่นในวรรณกรรม
  FL323(54)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาถิ่นของไทย 3 หน่วย
(THAI DIALECTS)
ภาษาถิ่นของไทย
  FL323(54)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาถิ่นของไทย 3 หน่วย
(THAI DIALECTS)
ภาษาถิ่นของไทย
  FL344
อ่านกันเถอะ...
การอ่านจารึกสมัยต่าง ๆ 3 หน่วย
(Thai Palaeigraphy)
ศึกษาตัวอักษรและความหมาย ประวัติความเป็นมาของอักษรต่าง ๆ ในประเทศไทยจนสามารถเข้าใจวิวัฒนาการของตัวอักษรที่เคยใช้ดินแดนประเทศไทย เช่น อักษรพ่อขุนรามคำแหง อักษรไทยภาคเหนือ อักษรอีสาน และอักษรขอมไทย
  FL344
อ่านกันเถอะ...
การอ่านจารึกสมัยต่าง ๆ 3 หน่วย
(Thai Palaeigraphy)
ศึกษาตัวอักษรและความหมาย ประวัติความเป็นมาของอักษรต่าง ๆ ในประเทศไทยจนสามารถเข้าใจวิวัฒนาการของตัวอักษรที่เคยใช้ดินแดนประเทศไทย เช่น อักษรพ่อขุนรามคำแหง อักษรไทยภาคเหนือ อักษรอีสาน และอักษรขอมไทย
  FL344(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือประกอบการเรียน :วิชาการอ่านจารึกสมัยต่างๆ - หน่วย
(Thai Palaeography )
-
  FL344(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือประกอบการเรียน :วิชาการอ่านจารึกสมัยต่างๆ - หน่วย
(Thai Palaeography )
-
  FL347
อ่านกันเถอะ...
ภาษาและอักษรอีสาน 3 หน่วย
(Northern-Eastern Thai Language and Scripts)
ศึกษาลักษณะตัวอักษรที่ใช้อยุ่ในภาคอีสานทั้งอักษรตัวธรรมและอักษรไทยน้อย ฝึกการอ่านจนสามารถอ่านวรรณกรรมที่เขียนด้วยอักษรอีสาน เข้าใจความหมายของถ้อยคำและสำนวนต่าง ๆ ศึกษาที่มา (อักษรต้นแบบ) และวิวัฒนาการของอักษรตัวธรรมและอักษรไทยน้อยและสามารถเขียนอักษรเหล่านี้ได้
  FL347
อ่านกันเถอะ...
ภาษาและอักษรอีสาน 3 หน่วย
(Northern-Eastern Thai Language and Scripts)
ศึกษาลักษณะตัวอักษรที่ใช้อยุ่ในภาคอีสานทั้งอักษรตัวธรรมและอักษรไทยน้อย ฝึกการอ่านจนสามารถอ่านวรรณกรรมที่เขียนด้วยอักษรอีสาน เข้าใจความหมายของถ้อยคำและสำนวนต่าง ๆ ศึกษาที่มา (อักษรต้นแบบ) และวิวัฒนาการของอักษรตัวธรรมและอักษรไทยน้อยและสามารถเขียนอักษรเหล่านี้ได้
  FL347(51)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาและอักษรอีสาน 3 หน่วย
(Northeastern Thai Language and Scripts)
ศึกษา ที่มาวิวัฒนาการของอักษรธรรม อักษรไทยน้อย อักษรที่ใช้อยู่ในประเทศประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจันแต่พอสังเขป
  FL347(51)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาและอักษรอีสาน 3 หน่วย
(Northeastern Thai Language and Scripts)
ศึกษา ที่มาวิวัฒนาการของอักษรธรรม อักษรไทยน้อย อักษรที่ใช้อยู่ในประเทศประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจันแต่พอสังเขป
  FL348
อ่านกันเถอะ...
อักษรไทยและอักษรขอมไทย 3 หน่วย
(Thai Scripts and Khmer Scripts)
ศึกษาลักษณะตัวอักษรที่ใช้เขียนในสมุดข่อยต่าง ๆ ฝึกหัดอ่านจนสามารถอ่านเอกสารโบราณของไทยได้ และศึกษาลักษณะตัวอักษรขอมที่ใช้เขียนภาษาไทยฝึกหัดอ่านเขียนเอกสารของไทยที่บันทึกด้วยอักษรขอม
  FL348
อ่านกันเถอะ...
อักษรไทยและอักษรขอมไทย 3 หน่วย
(Thai Scripts and Khmer Scripts)
ศึกษาลักษณะตัวอักษรที่ใช้เขียนในสมุดข่อยต่าง ๆ ฝึกหัดอ่านจนสามารถอ่านเอกสารโบราณของไทยได้ และศึกษาลักษณะตัวอักษรขอมที่ใช้เขียนภาษาไทยฝึกหัดอ่านเขียนเอกสารของไทยที่บันทึกด้วยอักษรขอม
  FL348(47)
อ่านกันเถอะ...
อักษรไทยและอักษรขอมไทย 3 หน่วย
(Thai Scripts and Khmer Scripts)
-
  FL348(47)
อ่านกันเถอะ...
อักษรไทยและอักษรขอมไทย 3 หน่วย
(Thai Scripts and Khmer Scripts)
-
  FL373
อ่านกันเถอะ...
คติชาวบ้าน 3 หน่วย
(Introduction to Folklore)
ศึกษาประวัติความเป็นมา ความหมายของคติชาวบ้าน การแยกประเภทวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
  FL373
อ่านกันเถอะ...
คติชาวบ้าน 3 หน่วย
(Introduction to Folklore)
ศึกษาประวัติความเป็นมา ความหมายของคติชาวบ้าน การแยกประเภทวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
  FL373(47)
อ่านกันเถอะ...
คติชาวบ้าน 3 หน่วย
(Introduction to Folklore)
-
  FL373(47)
อ่านกันเถอะ...
คติชาวบ้าน 3 หน่วย
(Introduction to Folklore)
-
  FL474
อ่านกันเถอะ...
นิทานพื้นบ้านเปรียบเทียบ 3 หน่วย
(Comparative Folktales)
ศึกษาเปรียบเทียบประเภทและลักษณะของนิทานพื้นบ้าน ทั้งรูปแบบ เนื้อหากำเนิด การแพร่กระจาย การใช้แบบเรื่องและอนุภาค การวิเคราะห์นิทานพื้นบ้านในแง่โครงสร้างบทบาทหน้าที่ที่มีต่อสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างนิทานกับสังคมและวัฒนธรรม
  FL474
อ่านกันเถอะ...
นิทานพื้นบ้านเปรียบเทียบ 3 หน่วย
(Comparative Folktales)
ศึกษาเปรียบเทียบประเภทและลักษณะของนิทานพื้นบ้าน ทั้งรูปแบบ เนื้อหากำเนิด การแพร่กระจาย การใช้แบบเรื่องและอนุภาค การวิเคราะห์นิทานพื้นบ้านในแง่โครงสร้างบทบาทหน้าที่ที่มีต่อสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างนิทานกับสังคมและวัฒนธรรม
  FL476
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมภาคอีสาน 3 หน่วย
(North-Eastern Thai Literature)
ศึกษาวรรณกรรมภาคอีสาน อิทธิพลต่าง ๆ ที่มีต่อวรรณกรรมภาคอีสาน ประเภทของวรรณกรรมและฉันทลักษณ์ในวรรณกรรมภาคอีสาน ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมภาคอีสาน วรรณกรรมภาคเหนือและวรรณคดีไทย
  FL476
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมภาคอีสาน 3 หน่วย
(North-Eastern Thai Literature)
ศึกษาวรรณกรรมภาคอีสาน อิทธิพลต่าง ๆ ที่มีต่อวรรณกรรมภาคอีสาน ประเภทของวรรณกรรมและฉันทลักษณ์ในวรรณกรรมภาคอีสาน ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมภาคอีสาน วรรณกรรมภาคเหนือและวรรณคดีไทย
  FL477
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมภาคใต้ 3 หน่วย
(Southern Thai Literature)
ศึกษาวรรณกรรมภาคใต้ อิทธิพลต่าง ๆ ที่มีต่อวรรณกรรมภาคใต้ ประเภทของวรรณกรรมและฉันทลักษณ์ในวรรณกรรมภาคใต้ ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมภาคใต้กับวรรณคดีไทย
  FL477
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมภาคใต้ 3 หน่วย
(Southern Thai Literature)
ศึกษาวรรณกรรมภาคใต้ อิทธิพลต่าง ๆ ที่มีต่อวรรณกรรมภาคใต้ ประเภทของวรรณกรรมและฉันทลักษณ์ในวรรณกรรมภาคใต้ ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมภาคใต้กับวรรณคดีไทย
  FL479
อ่านกันเถอะ...
วิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นเชิงเปรียบเทียบ 3 หน่วย
(Comparative Analysis of Rigional Literature)
ศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นในภาคต่าง ๆ ทั้งมุขปาฐะและลายลักาณ์เปรียบเทียบโครงเรื่องแก่นเรื่อง สาระประโยชน์ต่อสังคม ประเภท แหล่งกำเนิด และการแพร่กระจายรวมถึงความสัมพันธ์กับศิลปะสาขาต่าง ๆ
  FL479
อ่านกันเถอะ...
วิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นเชิงเปรียบเทียบ 3 หน่วย
(Comparative Analysis of Rigional Literature)
ศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นในภาคต่าง ๆ ทั้งมุขปาฐะและลายลักาณ์เปรียบเทียบโครงเรื่องแก่นเรื่อง สาระประโยชน์ต่อสังคม ประเภท แหล่งกำเนิด และการแพร่กระจายรวมถึงความสัมพันธ์กับศิลปะสาขาต่าง ๆ