รายวิชา FL323(54) ภาษาถิ่นของไทย (THAI DIALECTS)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 บทนำ
  บทที่2 ภาษาไทยกลาง
  บทที่3 ภาษาถิ่นเหนือ
  บทที่4 ภาษาถิ่นอีสาน
  บทที่5 ภาษาถิ่นใต้
  บทที่6 เปรียบเทียบภาษาถิ่น 4 ถิ่น
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 บทนำ
  บทที่2 ภาษาไทยกลาง
  บทที่3 ภาษาถิ่นเหนือ
  บทที่4 ภาษาถิ่นอีสาน
  บทที่5 ภาษาถิ่นใต้
  บทที่6 เปรียบเทียบภาษาถิ่น 4 ถิ่น
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม