รายวิชา FL347 ภาษาและอักษรอีสาน (Northern-Eastern Thai Language and Scripts)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : อักษรธรรมอีสาน
  บทที่ 3 : อักษรไทยน้อย
  บทที่ 4 : อักษรกาบอักษรเลขสร้อย
  บทที่ 5 : เปรียบเทียบหน่วยเสียงภาษาไทยถิ่นอีสานกับภาษาไทยมาตรฐาน
  บทที่ 6 : อักษรลาว
  บรรณานุกรม: Reference
  ภาคผนวก :Supplement
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : อักษรธรรมอีสาน
  บทที่ 3 : อักษรไทยน้อย
  บทที่ 4 : อักษรกาบอักษรเลขสร้อย
  บทที่ 5 : เปรียบเทียบหน่วยเสียงภาษาไทยถิ่นอีสานกับภาษาไทยมาตรฐาน
  บทที่ 6 : อักษรลาว
  บรรณานุกรม: Reference
  ภาคผนวก :Supplement