รายวิชา FL373 คติชาวบ้าน (Introduction to Folklore)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคติชาวบ้าน
  ภูมิหลัง
  หลักเกณฑ์ในการรวบรวมข้อมูล
  การจัดหมวดหมู่ และการจำแนกประเภทคติชาวบ้าน
  การวิเคราะห์ข้อมูล
  ดัชนี
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคติชาวบ้าน
  ภูมิหลัง
  หลักเกณฑ์ในการรวบรวมข้อมูล
  การจัดหมวดหมู่ และการจำแนกประเภทคติชาวบ้าน
  การวิเคราะห์ข้อมูล
  ดัชนี
  บรรณานุกรม