รายวิชา FL474 นิทานพื้นบ้านเปรียบเทียบ (Comparative Folktales)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  บทนำ :
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 :วรรณกรรมพื้นบ้าน
  บทที่ 2 : ความหมายของนิทานพื้นบ้าน
  บทที่ 3 :ารจำแนกนิทานพื้นบ้านตามรูปแบบ
  บทที่ 4 : การจำแนกนิทานตามเนื้อหา
  บทที่ 5 :นิทานพื้นบ้านกับคติชน
  บทที่ 6 :ความเป็นสากลของนิทานพื้นบ้าน
  บทที่ 7 :ความเป็นมาของการศึกษานิทานพื้นบ้าน
  บทที่ 8 :การศึกษากำเนิดและการแพร่กระจายของนิทานพื้นบ้าน
  บทที่ 9 : การวิเคราะห์นิทานพื้นบ้าน
  บทที่10 :การศึกษาบทบาทหน้าที่ของนิทานพื้นบ้าน
  บทที่11 :การศึกษาเปรียบเทียบนิทานพื้นบ้าน
  บทที่12 :ุณค่าของนิทานพื้นบ้าน
  ภาคผนวก :Suplement
  บรรณานุกรม: Reference
  ปก
  คำนำ :Introduction
  บทนำ :
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 :วรรณกรรมพื้นบ้าน
  บทที่ 2 : ความหมายของนิทานพื้นบ้าน
  บทที่ 3 :ารจำแนกนิทานพื้นบ้านตามรูปแบบ
  บทที่ 4 : การจำแนกนิทานตามเนื้อหา
  บทที่ 5 :นิทานพื้นบ้านกับคติชน
  บทที่ 6 :ความเป็นสากลของนิทานพื้นบ้าน
  บทที่ 7 :ความเป็นมาของการศึกษานิทานพื้นบ้าน
  บทที่ 8 :การศึกษากำเนิดและการแพร่กระจายของนิทานพื้นบ้าน
  บทที่ 9 : การวิเคราะห์นิทานพื้นบ้าน
  บทที่10 :การศึกษาบทบาทหน้าที่ของนิทานพื้นบ้าน
  บทที่11 :การศึกษาเปรียบเทียบนิทานพื้นบ้าน
  บทที่12 :ุณค่าของนิทานพื้นบ้าน
  ภาคผนวก :Suplement
  บรรณานุกรม: Reference