รายวิชา FL479 วิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Analysis of Rigional Literature)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  คำชี้แจงกระบวนวิชาFL 479
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 :้อมูลเบื้องต้นเรื่องวรรณกรรมท้องถิ่น
  บทที่ 2 :วรรณกรรมท้องถิ่น :วิเคราะห์โครงสร้างรูปแบบ เนื้อหาและการแพร่กระจาย
  บทที่ 3 :ปริศนาคำทาย สำนวนและภาษิต
  บทที่ 4 : เพลงพื้นบ้าน : การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและเนื้อหาในแต่ละภูมิภาค
  บทที่ 5 :วรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง
  บทที่ 6 :วรรณกรรมท้องถิ่นภาคหนือ
  บทที่ 7 :วรรณกรรมท้องถิ่นภาคอีสาน
  บทที่ 8 :วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้
  บทที่ 9 :ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมท้องถิ่นไทย
  บรรณานุกรม: Reference
  ปก
  คำนำ :Introduction
  คำชี้แจงกระบวนวิชาFL 479
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 :้อมูลเบื้องต้นเรื่องวรรณกรรมท้องถิ่น
  บทที่ 2 :วรรณกรรมท้องถิ่น :วิเคราะห์โครงสร้างรูปแบบ เนื้อหาและการแพร่กระจาย
  บทที่ 3 :ปริศนาคำทาย สำนวนและภาษิต
  บทที่ 4 : เพลงพื้นบ้าน : การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและเนื้อหาในแต่ละภูมิภาค
  บทที่ 5 :วรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง
  บทที่ 6 :วรรณกรรมท้องถิ่นภาคหนือ
  บทที่ 7 :วรรณกรรมท้องถิ่นภาคอีสาน
  บทที่ 8 :วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้
  บทที่ 9 :ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมท้องถิ่นไทย
  บรรณานุกรม: Reference