รายวิชา FL344 การอ่านจารึกสมัยต่าง ๆ (Thai Palaeigraphy)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเรื่องตัวอักษร
  บทที่ 2 : อักษรในประเทศไทยก่อนสมัยสุโขทัย
  บทที่ 3 : อักษรไทยและวิวัฒนาการของอักษรไทย
  บทที่ 4 : อักษรขอมที่ใช้เขียนภาษาไทย
  บทที่ 5 : อักษรภาคเหนือ : อักษรยวน และอักษรไทยฝักขาม
  บทที่ 6 : อักษรภาคอีสาน : อักษรตัวธรรมดาและอักษรไทยน้อย
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเรื่องตัวอักษร
  บทที่ 2 : อักษรในประเทศไทยก่อนสมัยสุโขทัย
  บทที่ 3 : อักษรไทยและวิวัฒนาการของอักษรไทย
  บทที่ 4 : อักษรขอมที่ใช้เขียนภาษาไทย
  บทที่ 5 : อักษรภาคเหนือ : อักษรยวน และอักษรไทยฝักขาม
  บทที่ 6 : อักษรภาคอีสาน : อักษรตัวธรรมดาและอักษรไทยน้อย