รายวิชา FL476 วรรณกรรมภาคอีสาน (North-Eastern Thai Literature)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  แนวสังเขปกระบวนวิชา :Explanation
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความรู้เรื่องภาคอีสาน
  บทที่ 2 : วรรณกรรมมุขปาฐะ
  บทที่ 3 : ลักษณะวรรณกรรมประเภทลายลักษณ์
  บทที่ 4 : ปริทรรศน์วรรณกรรมพุทธศาสนา
  บทที่ 5 : ปริทรรศน์วรรณกรรมประวัติศาสตร์
  บทที่ 6 : ปริทรรศน์วรรณกรรมนิทาน
  บทที่ 7 : ปริทรรศน์วรรณกรรมคำสอน
  บรรณานุกรม: Reference
  ปก
  คำนำ :Introduction
  แนวสังเขปกระบวนวิชา :Explanation
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความรู้เรื่องภาคอีสาน
  บทที่ 2 : วรรณกรรมมุขปาฐะ
  บทที่ 3 : ลักษณะวรรณกรรมประเภทลายลักษณ์
  บทที่ 4 : ปริทรรศน์วรรณกรรมพุทธศาสนา
  บทที่ 5 : ปริทรรศน์วรรณกรรมประวัติศาสตร์
  บทที่ 6 : ปริทรรศน์วรรณกรรมนิทาน
  บทที่ 7 : ปริทรรศน์วรรณกรรมคำสอน
  บรรณานุกรม: Reference