รายวิชา FL477 วรรณกรรมภาคใต้ (Southern Thai Literature)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ : Content
  คำชี้แจงในการใช้ตำราเรียนด้วยตนเอง
  การประเมินผลก่อนเรียน
  บทนำ
  บทที่ 1 : ภูมิหลังภาคใต้
  บทที่ 2 : วรรณกรรมมุขปาฐะภาคใต้
  บทที่ 3 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณกรรมลายลักษณ์
  บทที่ 4 : รูปแบบและเนื้อหาวรรณกรรมลายลักษณ์
  บทที่ 5 : การศึกษาวรรณกรรมภาคใต้เชิงวิเคราะห์ด้วยหลักบางประการ
  บทที่ 6 : ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมภาคใต้กับวรรณคดีไทย
  บทสรุปท้ายเล่ม
  การประเมินผลหลังเรียน
  แนวตอบและเฉลย
  ภาคผนวก :Suplement
  บรรณานุกรม: Reference
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ : Content
  คำชี้แจงในการใช้ตำราเรียนด้วยตนเอง
  การประเมินผลก่อนเรียน
  บทนำ
  บทที่ 1 : ภูมิหลังภาคใต้
  บทที่ 2 : วรรณกรรมมุขปาฐะภาคใต้
  บทที่ 3 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณกรรมลายลักษณ์
  บทที่ 4 : รูปแบบและเนื้อหาวรรณกรรมลายลักษณ์
  บทที่ 5 : การศึกษาวรรณกรรมภาคใต้เชิงวิเคราะห์ด้วยหลักบางประการ
  บทที่ 6 : ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมภาคใต้กับวรรณคดีไทย
  บทสรุปท้ายเล่ม
  การประเมินผลหลังเรียน
  แนวตอบและเฉลย
  ภาคผนวก :Suplement
  บรรณานุกรม: Reference