รายวิชา FL373(47) คติชาวบ้าน (ntroduction to Folklore)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคติชาวบ้าน
  บทที่ 2 : ภูมิหลัง
  บทที่ 3 : หลักเกณฑ์ในการรวบรวมข้อมูล
  บทที่ 4 : การจัดหมวดหมู่ และการจำแนกประเภทคติชาวบ้าน
  บทที่ 5 : การวิเคราะห์ข้อมูล
  บรรณานุกรม : Reference
  คำถามประจำบทที่ 1-5
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคติชาวบ้าน
  บทที่ 2 : ภูมิหลัง
  บทที่ 3 : หลักเกณฑ์ในการรวบรวมข้อมูล
  บทที่ 4 : การจัดหมวดหมู่ และการจำแนกประเภทคติชาวบ้าน
  บทที่ 5 : การวิเคราะห์ข้อมูล
  บรรณานุกรม : Reference
  คำถามประจำบทที่ 1-5