รายวิชา FL347(51) ภาษาและอักษรอีสาน (Northeastern Thai Language and Scripts)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  สารบัญ
  บทที่1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  บทที่2 อักษรธรรมอีสาน
  บทที่3 อักษรไทยน้อย
  บทที่4 อักษรกาบ อักษรเลข และอักษรสร้อย
  บทที่5 เปรียบเทียบหน่วยเสียงภาษาไทยถิ่นอีสานกับภาษาไทยมาตรฐาน
  บทที่6 อักษรลาว
  ภาคผนวก
  สารบัญ
  บทที่1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  บทที่2 อักษรธรรมอีสาน
  บทที่3 อักษรไทยน้อย
  บทที่4 อักษรกาบ อักษรเลข และอักษรสร้อย
  บทที่5 เปรียบเทียบหน่วยเสียงภาษาไทยถิ่นอีสานกับภาษาไทยมาตรฐาน
  บทที่6 อักษรลาว
  ภาคผนวก