รายวิชา FL348 อักษรไทยและอักษรขอมไทย (Thai Scripts and Khmer Scripts)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  กำหนดและวิวัฒนาการของตัวอักษร
  อักษรในประเทศไทยก่อนลายสือไทย
  อักษรไทยสมัยสุโขทัย
  อักษรไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา
  อักษรไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
  อักษรขอมที่ใช้ในภาษาไทย
  บทสรุป
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  กำหนดและวิวัฒนาการของตัวอักษร
  อักษรในประเทศไทยก่อนลายสือไทย
  อักษรไทยสมัยสุโขทัย
  อักษรไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา
  อักษรไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
  อักษรขอมที่ใช้ในภาษาไทย
  บทสรุป
  บรรณานุกรม