รหัสวิชา รายละเอียด
 
  EF103
อ่านกันเถอะ...
ปฐมนิเทศการศึกษาสมัยใหม่ 3 หน่วย
(Introduction to Modern Education)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษา องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา การศึกษาของประเทศที่เป็นแบบฉบับการศึกษาของประเทศไทย ภาพพจน์ทางการศึกษาของโลกปัจจุบันและอนาคต
  EF103
อ่านกันเถอะ...
ปฐมนิเทศการศึกษาสมัยใหม่ 3 หน่วย
(Introduction to Modern Education)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษา องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา การศึกษาของประเทศที่เป็นแบบฉบับการศึกษาของประเทศไทย ภาพพจน์ทางการศึกษาของโลกปัจจุบันและอนาคต
  EF104(S)[EF103(S)]
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เบื้องต้นด้านการศึกษา 3 หน่วย
(INTRODUCTION TO EDUCATION)
-
  EF104(S)[EF103(S)]
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เบื้องต้นด้านการศึกษา 3 หน่วย
(INTRODUCTION TO EDUCATION)
-
  EF105
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม 3 หน่วย
(Education for the Development of Life and Society)
ศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา โดยเน้นสภาพความต้องการพื้นฐานอันได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับประชากรสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคมและวัฒฯธรรม เศรษฐกิจและรวมไปถึงอุดมการณ์ของชาติและการปกครอง
  EF105
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม 3 หน่วย
(Education for the Development of Life and Society)
ศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา โดยเน้นสภาพความต้องการพื้นฐานอันได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับประชากรสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคมและวัฒฯธรรม เศรษฐกิจและรวมไปถึงอุดมการณ์ของชาติและการปกครอง
  EF203
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เบื้องต้นสำหรับครู 3 หน่วย
(General Knowledge for Teachers)
ศึกษาความหมายและสถานภาพของครู บทบาทและหน้าที่ของครูทั้งในโรงเรียน และในชุมชน ตลอดจนการสร้างทักษะที่สำคัญสำหรับครู ลักษณะครูที่พึงประสงค์จรรยาบรรณของครู กฎหมาย และองค์การที่เกี่ยวข้องกับครู ระเบียบการเงินและการพัสดุโรงเรียน
  EF203
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เบื้องต้นสำหรับครู 3 หน่วย
(General Knowledge for Teachers)
ศึกษาความหมายและสถานภาพของครู บทบาทและหน้าที่ของครูทั้งในโรงเรียน และในชุมชน ตลอดจนการสร้างทักษะที่สำคัญสำหรับครู ลักษณะครูที่พึงประสงค์จรรยาบรรณของครู กฎหมาย และองค์การที่เกี่ยวข้องกับครู ระเบียบการเงินและการพัสดุโรงเรียน
  EF205(48)
อ่านกันเถอะ...
จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครู 3 หน่วย
(Ethic and Codes of Conduct for Theachers)
-
  EF205(48)
อ่านกันเถอะ...
จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครู 3 หน่วย
(Ethic and Codes of Conduct for Theachers)
-
  EF206(49)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์การศึกษา 3 หน่วย
(History of Education)
-
  EF206(49)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์การศึกษา 3 หน่วย
(History of Education)
-
  EF233
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์การศึกษา 3 หน่วย
(History of Education)
ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดทางการศึกษาในอดีตทีมีผลสะท้อนต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบัน
  EF233
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์การศึกษา 3 หน่วย
(History of Education)
ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดทางการศึกษาในอดีตทีมีผลสะท้อนต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบัน
  EF234
อ่านกันเถอะ...
ปรัชญากรศึกษาเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Philosophy of Educantion)
เป็นวิชาที่กล่าวถึงความมุ่งหมาย ความสำคัญของปรัชซาทางการศึกษา และกล่าวถึงหน้าที่ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับการศึกษา ปรัชญาการศึกษาสาขาต่าง ๆ ที่นักปรัชญาและนักการศึกษาควรรู้
  EF234
อ่านกันเถอะ...
ปรัชญากรศึกษาเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Philosophy of Educantion)
เป็นวิชาที่กล่าวถึงความมุ่งหมาย ความสำคัญของปรัชซาทางการศึกษา และกล่าวถึงหน้าที่ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับการศึกษา ปรัชญาการศึกษาสาขาต่าง ๆ ที่นักปรัชญาและนักการศึกษาควรรู้
  EF236
อ่านกันเถอะ...
ศึกษาศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ 3 หน่วย
(Buddhistic Thought in Education)
ศึกษา วิเคราะห์หลักการทางแนวพุทธศาสตร์ที่นำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องปรัชญาการ ศึกษาหลักการของระบบการเรียนและการสอน จิตวิทยาการศึกษา การแนะแนวการศึกษา สื่อการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การบริหารการศึกษา การติดตามและประเมินผลการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้เป็นพื้นฐานของชีวิต และการจัดกรศึกษาของไทย
  EF236
อ่านกันเถอะ...
ศึกษาศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ 3 หน่วย
(Buddhistic Thought in Education)
ศึกษา วิเคราะห์หลักการทางแนวพุทธศาสตร์ที่นำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องปรัชญาการ ศึกษาหลักการของระบบการเรียนและการสอน จิตวิทยาการศึกษา การแนะแนวการศึกษา สื่อการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การบริหารการศึกษา การติดตามและประเมินผลการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้เป็นพื้นฐานของชีวิต และการจัดกรศึกษาของไทย
  EF303(48)
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาในประเทศไทย 3 หน่วย
(Education in Thailand)
-
  EF303(48)
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาในประเทศไทย 3 หน่วย
(Education in Thailand)
-
  EF303(51)
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาในประเทศไทย 3 หน่วย
(Education in thailand)
ศึกษา ประวัติและพัฒนาการด้านการศึกษาของไทย พราะราชบัญญัติการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ การจัดการศึกษาในประเทศไทย
  EF303(51)
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาในประเทศไทย 3 หน่วย
(Education in thailand)
ศึกษา ประวัติและพัฒนาการด้านการศึกษาของไทย พราะราชบัญญัติการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ การจัดการศึกษาในประเทศไทย
  EF304(S)
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาของประเทศในเอเซีย 3 หน่วย
(Education in Asia Countries)
  EF304(S)
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาของประเทศในเอเซีย 3 หน่วย
(Education in Asia Countries)
  EF305(48)
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาของประเทศในยุโรป 3 หน่วย
(Education in European Countries )
-
  EF305(48)
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาของประเทศในยุโรป 3 หน่วย
(Education in European Countries )
-
  EF308(47)
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 หน่วย
(BASIS EDUCATION )
-
  EF308(47)
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 หน่วย
(BASIS EDUCATION )
-
  EF313
อ่านกันเถอะ...
หลักการศึกษา 3 หน่วย
(Principles of Education)
ศึกษาถึงพัฒนาการของการศึกษา ปรัชญา และปรัชญาการศึกษา นโยบายและแผนการศึกษา การจัดระบบการศึกษาของไทยและต่างประเทศ ความเป็นมาของหลักสูตร ความสำคัญของจรรยาบรรณในวิชาชพีครู กฎระเบียบปฏิบัติสำหรับข้าราชการครูและการจัดกิจกรรมพิเศษ
  EF313
อ่านกันเถอะ...
หลักการศึกษา 3 หน่วย
(Principles of Education)
ศึกษาถึงพัฒนาการของการศึกษา ปรัชญา และปรัชญาการศึกษา นโยบายและแผนการศึกษา การจัดระบบการศึกษาของไทยและต่างประเทศ ความเป็นมาของหลักสูตร ความสำคัญของจรรยาบรรณในวิชาชพีครู กฎระเบียบปฏิบัติสำหรับข้าราชการครูและการจัดกิจกรรมพิเศษ
  EF320(48)
อ่านกันเถอะ...
ภูมิปัญญาไทยกับการศึกษา 3 หน่วย
(Thai Wisdom and Education )
-
  EF320(48)
อ่านกันเถอะ...
ภูมิปัญญาไทยกับการศึกษา 3 หน่วย
(Thai Wisdom and Education )
-
  EF323
อ่านกันเถอะ...
การศึกษากับสิ่งแวดล้อม 3 หน่วย
(education and environment)
ศึกษา ความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างวิ่งแวดล้อมกับการศึกษาผลกระทบของวิ่งแวดล้อมที่มีต่อการศึกษา
  EF323
อ่านกันเถอะ...
การศึกษากับสิ่งแวดล้อม 3 หน่วย
(education and environment)
ศึกษา ความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างวิ่งแวดล้อมกับการศึกษาผลกระทบของวิ่งแวดล้อมที่มีต่อการศึกษา
  EF324
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาเพื่อการพัฒนา 3 หน่วย
(Development Education)
ศึกษาเพื่อการพัฒนา สารัตถะความรู้ ทางด้านแนวคิด ทฤษฎี วิธีวิทยาทางการศึกษา ตลอดจนนานมิติของการพัฒนา ของสังคมปัจจุบัน
  EF324
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาเพื่อการพัฒนา 3 หน่วย
(Development Education)
ศึกษาเพื่อการพัฒนา สารัตถะความรู้ ทางด้านแนวคิด ทฤษฎี วิธีวิทยาทางการศึกษา ตลอดจนนานมิติของการพัฒนา ของสังคมปัจจุบัน
  EF333
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน 3 หน่วย
(Education in ASEAN Countries)
ศึกษาถึงวิวัฒนาการและแนวความคิดในการจัดการศึกษาประเทศในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน โดยแสดงสภาพการศึกษาอันเป็นระบบที่สัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
  EF333
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน 3 หน่วย
(Education in ASEAN Countries)
ศึกษาถึงวิวัฒนาการและแนวความคิดในการจัดการศึกษาประเทศในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน โดยแสดงสภาพการศึกษาอันเป็นระบบที่สัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
  EF333(S)
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน - หน่วย
(Education in Asean Countries)
-
  EF333(S)
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน - หน่วย
(Education in Asean Countries)
-
  EF335
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา 3 หน่วย
(Education in the United States)
ศึกษาประวัติ แนวคิด และการจัดการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยแสดงสภาพการศึกษาอันเป็นระบบที่สัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
  EF335
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา 3 หน่วย
(Education in the United States)
ศึกษาประวัติ แนวคิด และการจัดการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยแสดงสภาพการศึกษาอันเป็นระบบที่สัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
  EF343
อ่านกันเถอะ...
การประถมศึกษา 3 หน่วย
(Elementary Education)
ศึกษาวิวัฒนาการการประถมศึกษา การบริหารโรงเรียน หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางแก้ปัญหาของการประถมศึกษา นวัตกรรมและเทศโนโลยีทางการศึกษากับการประถมศึกษา ตลอดจนศึกษาแนวโน้มการประถมศึกษาของไทย
  EF343
อ่านกันเถอะ...
การประถมศึกษา 3 หน่วย
(Elementary Education)
ศึกษาวิวัฒนาการการประถมศึกษา การบริหารโรงเรียน หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางแก้ปัญหาของการประถมศึกษา นวัตกรรมและเทศโนโลยีทางการศึกษากับการประถมศึกษา ตลอดจนศึกษาแนวโน้มการประถมศึกษาของไทย
  EF344
อ่านกันเถอะ...
การมัธยมศึกษา 3 หน่วย
(Secondary Education)
ศึกษาหลักการ วิวัฒนาการการมัธยมศึกษา การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน สภาพปัจจุบันของการมัธยมศึกษา ปัญหาและแนวโน้มของการมัธยมศึกษาของประเทศไทย
  EF344
อ่านกันเถอะ...
การมัธยมศึกษา 3 หน่วย
(Secondary Education)
ศึกษาหลักการ วิวัฒนาการการมัธยมศึกษา การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน สภาพปัจจุบันของการมัธยมศึกษา ปัญหาและแนวโน้มของการมัธยมศึกษาของประเทศไทย
  EF347
อ่านกันเถอะ...
การอาชีวศึกษา - หน่วย
(Vocational Education)
-
  EF347
อ่านกันเถอะ...
การอาชีวศึกษา - หน่วย
(Vocational Education)
-
  EF353
อ่านกันเถอะ...
สตรีกับการศึกษา 3 หน่วย
(Women and Education)
ศึกษาถึงสถานภาพทางการศึกาของสตรีบทบาทและฐานะของสตรีในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ศึกษาในเชิงเปรียบเทียบระหว่างการศึกษาของสตรีในต่างประเทศกับสตรีในประเทศไทย
  EF353
อ่านกันเถอะ...
สตรีกับการศึกษา 3 หน่วย
(Women and Education)
ศึกษาถึงสถานภาพทางการศึกาของสตรีบทบาทและฐานะของสตรีในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ศึกษาในเชิงเปรียบเทียบระหว่างการศึกษาของสตรีในต่างประเทศกับสตรีในประเทศไทย
  EF353(S)
อ่านกันเถอะ...
สตรีกับการศึกษา - หน่วย
(Woman and Education)
-
  EF353(S)
อ่านกันเถอะ...
สตรีกับการศึกษา - หน่วย
(Woman and Education)
-
  EF363
อ่านกันเถอะ...
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน 3 หน่วย
(Education and Community Development)
ศึกษาความหมายของชุชนไทยโดยเน้นหนักในด้านการศึกษา หลักการพัฒนาชุมชน วัตถุประสงค์และวิธีการของการพัฒนาชุมชน การจัดสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัย วิทยาลัยครู วิทยาลัยชุมชน และโรงเรียนชุมชน การจัดการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อการฝึกอบรมสมาชิกของชุมชน
  EF363
อ่านกันเถอะ...
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน 3 หน่วย
(Education and Community Development)
ศึกษาความหมายของชุชนไทยโดยเน้นหนักในด้านการศึกษา หลักการพัฒนาชุมชน วัตถุประสงค์และวิธีการของการพัฒนาชุมชน การจัดสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัย วิทยาลัยครู วิทยาลัยชุมชน และโรงเรียนชุมชน การจัดการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อการฝึกอบรมสมาชิกของชุมชน
  EF373
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาพิเศษ - หน่วย
(Special Education)
-
  EF373
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาพิเศษ - หน่วย
(Special Education)
-
  EF393
อ่านกันเถอะ...
พื้นฐานการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วย
(Principles of Adult and Continuing Education)
ศึกษาเบื้องต้นของการศึกษาผู้ใหญ่ลากรศึกษาต่อเนื่อง ได้แก่ประวัติความเป็นมา ความหมาย ความสำคัญ ปัญหาของบุคคลในวัยผู้ใหญ่ ศึกษาหลักการสอนผู้ใหญ่ การจัดสิ่งแวดล้อมแลบรรยากาศเพ่อการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ บทบาทของการศึกษาผู้ใหญ่ การพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาผู้ใหญ่ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางเปรียบเทียบ
  EF393
อ่านกันเถอะ...
พื้นฐานการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วย
(Principles of Adult and Continuing Education)
ศึกษาเบื้องต้นของการศึกษาผู้ใหญ่ลากรศึกษาต่อเนื่อง ได้แก่ประวัติความเป็นมา ความหมาย ความสำคัญ ปัญหาของบุคคลในวัยผู้ใหญ่ ศึกษาหลักการสอนผู้ใหญ่ การจัดสิ่งแวดล้อมแลบรรยากาศเพ่อการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ บทบาทของการศึกษาผู้ใหญ่ การพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาผู้ใหญ่ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางเปรียบเทียบ
  EF606
อ่านกันเถอะ...
พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม - หน่วย
(Religious and Ethical Foundations of Education)
-
  EF606
อ่านกันเถอะ...
พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม - หน่วย
(Religious and Ethical Foundations of Education)
-
  EF703
อ่านกันเถอะ...
ปรัชญาการศึกษา - หน่วย
(Philosophy of Education)
-
  EF703
อ่านกันเถอะ...
ปรัชญาการศึกษา - หน่วย
(Philosophy of Education)
-
  EF703(S)
อ่านกันเถอะ...
ปรัชญาการศึกษา - หน่วย
(Philosophy of Education)
-
  EF703(S)
อ่านกันเถอะ...
ปรัชญาการศึกษา - หน่วย
(Philosophy of Education)
-