รายวิชา EF313 หลักการศึกษา (Principles of Education)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : พัฒนาการของการศึกษา
  บทที่ 1 : พัฒนาการของการศึกษา(ต่ิอ)
  บทที่ 2 : ปรัชญาและปรัชญาการศึกษา
  บทที่ 2 : ปรัชญาและปรัชญาการศึกษา(ต่ิอ)
  บทที่ 3 : นโยบายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ
  บทที่ 3 : นโยบายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ(ต่ิอ)
  บทที่ 4 : การจัดระบบการศึกษาและแผนการศึกษา...
  บทที่ 4 : การจัดระบบการศึกษาและแผนการศึกษา...(ต่ิอ)
  บทที่ 5 : พื้นฐานของหลักสูตร
  บทที่ 5 : พื้นฐานของหลักสูตร(ต่ิอ)
  บทที่ 6 : การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมพิเศษ
  บทที่ 6 : การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมพิเศษ(ต่ิอ)
  บทที่ 7 : จรรยาบรรณในวิชาชีพครู
  บทที่ 8 : กฎระเบียบในวิชาชีพคร
  บทที่ 8 : กฎระเบียบในวิชาชีพครู(ต่ิอ)
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : พัฒนาการของการศึกษา
  บทที่ 1 : พัฒนาการของการศึกษา(ต่ิอ)
  บทที่ 2 : ปรัชญาและปรัชญาการศึกษา
  บทที่ 2 : ปรัชญาและปรัชญาการศึกษา(ต่ิอ)
  บทที่ 3 : นโยบายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ
  บทที่ 3 : นโยบายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ(ต่ิอ)
  บทที่ 4 : การจัดระบบการศึกษาและแผนการศึกษา...
  บทที่ 4 : การจัดระบบการศึกษาและแผนการศึกษา...(ต่ิอ)
  บทที่ 5 : พื้นฐานของหลักสูตร
  บทที่ 5 : พื้นฐานของหลักสูตร(ต่ิอ)
  บทที่ 6 : การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมพิเศษ
  บทที่ 6 : การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมพิเศษ(ต่ิอ)
  บทที่ 7 : จรรยาบรรณในวิชาชีพครู
  บทที่ 8 : กฎระเบียบในวิชาชีพคร
  บทที่ 8 : กฎระเบียบในวิชาชีพครู(ต่ิอ)
  บรรณานุกรม : Reference