รายวิชา EF203 ความรู้เบื้องต้นสำหรับครู (General Knowledge for Teachers)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : ความหมายและประวัติความเป็นมาของครู
  บทที่ 2 : บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของครู
  บทที่ 2:บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของครู(ต่อ)
  บทที่ 3 : จรรยาบรรณ คุณธรรมและคุณลักษณะของครูที่ดี
  บทที่ 3 : จรรยาบรรณ คุณธรรมและคุณลักษณะของครูที่ดี(ต่อ)
  บทที่ 4 :ค่านิยมและการพัฒนาบุคลิภาพของครู
  บทที่ 5 : วิชาชีพครูและสมาคมวิชาชีพครู
  บทที่ 5 : วิชาชีพครูและสมาคมวิชาชีพครู(ต่อ)
  บทที่ 5 :วิชาชีพครูและสมาคมวิชาชีพครู(ต่อ)
  บทที่ 6 : ระเบียบปฏิบัติราชการที่ครูควรทราบ
  บทที่ 6 :ระเบียบปฏิบัติราชการที่ครูควรทราบ(ต่อ)
  บทที่ 7 :การบริหารงานธุรการและงานพัสดุที่ครูควรทราบ
  ภาคผนวก :Supplement
  บรรณานุกรม :Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : ความหมายและประวัติความเป็นมาของครู
  บทที่ 2 : บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของครู
  บทที่ 2:บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของครู(ต่อ)
  บทที่ 3 : จรรยาบรรณ คุณธรรมและคุณลักษณะของครูที่ดี
  บทที่ 3 : จรรยาบรรณ คุณธรรมและคุณลักษณะของครูที่ดี(ต่อ)
  บทที่ 4 :ค่านิยมและการพัฒนาบุคลิภาพของครู
  บทที่ 5 : วิชาชีพครูและสมาคมวิชาชีพครู
  บทที่ 5 : วิชาชีพครูและสมาคมวิชาชีพครู(ต่อ)
  บทที่ 5 :วิชาชีพครูและสมาคมวิชาชีพครู(ต่อ)
  บทที่ 6 : ระเบียบปฏิบัติราชการที่ครูควรทราบ
  บทที่ 6 :ระเบียบปฏิบัติราชการที่ครูควรทราบ(ต่อ)
  บทที่ 7 :การบริหารงานธุรการและงานพัสดุที่ครูควรทราบ
  ภาคผนวก :Supplement
  บรรณานุกรม :Reference