รายวิชา EF303(51) การศึกษาในประเทศไทย (Education in Thailand)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1:ประวัติแลการพัฒนาการศึกษาด้านการศึกษา
  บทที่ 2 :แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติ
  บทที่ 3:ระบบการศึกษาต่างประเทศ
  บทที่4 :การจัดการศึกษาในประเทศไทย
  บทที่ 5: การบริหารการศึกษา
  บทที่ 6:ภูมิปัญญาไทย
  บทที่ 7: ปัญหาการศึกษาและแนวโน้มการศึกษาไทยในอนาคต
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1:ประวัติแลการพัฒนาการศึกษาด้านการศึกษา
  บทที่ 2 :แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติ
  บทที่ 3:ระบบการศึกษาต่างประเทศ
  บทที่4 :การจัดการศึกษาในประเทศไทย
  บทที่ 5: การบริหารการศึกษา
  บทที่ 6:ภูมิปัญญาไทย
  บทที่ 7: ปัญหาการศึกษาและแนวโน้มการศึกษาไทยในอนาคต
  บรรณานุกรม