รายวิชา EF303(48) การศึกษาในประเทศไทย (Education in Thailand)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  บทที่1 : ประวัติและพัฒนาการด้านการศึกษาของไทย
  บทที่2 : พระราชบัญญัติการศึกษาและแผนการศึกษา
  บทที่3 : ระบบการศึกษาของต่างประเทศ
  บทที่4 : การจัดการศึกษาในประเทศไทย
  บทที่5 : การบริหารการศึกษา
  บทที่6 : ภูมิปัญญาไทย
  บทที่7 : ปัญหาการศึกษาและแนวโน้มการศึกษาไทยในอนาคต
  ปก
  สารบัญ : Content
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  บทที่1 : ประวัติและพัฒนาการด้านการศึกษาของไทย
  บทที่2 : พระราชบัญญัติการศึกษาและแผนการศึกษา
  บทที่3 : ระบบการศึกษาของต่างประเทศ
  บทที่4 : การจัดการศึกษาในประเทศไทย
  บทที่5 : การบริหารการศึกษา
  บทที่6 : ภูมิปัญญาไทย
  บทที่7 : ปัญหาการศึกษาและแนวโน้มการศึกษาไทยในอนาคต
  ปก
  สารบัญ : Content
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม