รายวิชา EF373 การศึกษาพิเศษ (Special Education)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 :ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ
  บทที่ 2 : การจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย
  บทที่ 2 :การจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย(ต่อ)
  บทที่ 3 : การจัดการศึกษาพิเศษประเภทต่างๆในประเทศไทย
  บทที่ 4 :การจัดการเรียนร่วมของเด็กการศึกษาพิเศษในประเทศไทย
  บทที่ 5 :ปัญหา อุปสรรค แนวความคิดและการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษ...
  บทที่ 6 :โครงการพัฒนาพัฒนาการศึกษาพิเศษที่สำคัญ
  บทที่ 7 : การจัดการศึกษาพิเศษในประเทศต่างๆ
  ภาคผนวก
  ภาคผนวก(ต่อ)
  คำถามการศึกษาพิเศษ
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 :ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ
  บทที่ 2 : การจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย
  บทที่ 2 :การจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย(ต่อ)
  บทที่ 3 : การจัดการศึกษาพิเศษประเภทต่างๆในประเทศไทย
  บทที่ 4 :การจัดการเรียนร่วมของเด็กการศึกษาพิเศษในประเทศไทย
  บทที่ 5 :ปัญหา อุปสรรค แนวความคิดและการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษ...
  บทที่ 6 :โครงการพัฒนาพัฒนาการศึกษาพิเศษที่สำคัญ
  บทที่ 7 : การจัดการศึกษาพิเศษในประเทศต่างๆ
  ภาคผนวก
  ภาคผนวก(ต่อ)
  คำถามการศึกษาพิเศษ
  บรรณานุกรม