รายวิชา EF703(S) ปรัชญาการศึกษา (Philosophy of Education)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 :ปรัชญาตะวันตก
  บทที่ 2 :นักปรัชญาตะวันตกสมันศตวรรษที่17 - ปัจจุบัน
  บทที่ 3 :ปรัชญาตะวันออก
  บทที่ 4 :ความเหมือนและความแตกต่างของปรัชญาการศึกษา...
  บทที่ 5 : อิทธิพลของปรัชญาต่อสังคมไทยทางด้านการศึกษา
  ภาคผนวก : reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 :ปรัชญาตะวันตก
  บทที่ 2 :นักปรัชญาตะวันตกสมันศตวรรษที่17 - ปัจจุบัน
  บทที่ 3 :ปรัชญาตะวันออก
  บทที่ 4 :ความเหมือนและความแตกต่างของปรัชญาการศึกษา...
  บทที่ 5 : อิทธิพลของปรัชญาต่อสังคมไทยทางด้านการศึกษา
  ภาคผนวก : reference