รายวิชา EF324 การศึกษาเพื่อการพัฒนา (Development Education)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : สารัตถะทางการศึกษา
  บทที่ 2 : นานามิติแห่งการพัฒนา
  บทที่ 3 : การพัฒนา : แนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยาที่เกี่ยวข้อง
  บทที่ 4 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
  บทที่ 5 : กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อการพัฒนา
  บทที่ 6 : การพัฒนาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  บทที่ 7 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำไปใช้
  ภาคผนวก ก
  ภาคผนวก ข
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : สารัตถะทางการศึกษา
  บทที่ 2 : นานามิติแห่งการพัฒนา
  บทที่ 3 : การพัฒนา : แนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยาที่เกี่ยวข้อง
  บทที่ 4 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
  บทที่ 5 : กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อการพัฒนา
  บทที่ 6 : การพัฒนาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  บทที่ 7 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำไปใช้
  ภาคผนวก ก
  ภาคผนวก ข