รายวิชา EF236 ศึกษาศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ (Buddhistic Thought in Education)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความหมายและความสำคัญของพุทธศาสตร์
  บทที่ 2 :ปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร์
  บทที่ 3 : ระบบการเรียนและการสอนตามแนวพุทธศาสตร์
  บทที่ 4 :จิตวิทยาการศึกษาการแนะแนวการศึกษา
  บทที่ 5 :การพัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษา...
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความหมายและความสำคัญของพุทธศาสตร์
  บทที่ 2 :ปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร์
  บทที่ 3 : ระบบการเรียนและการสอนตามแนวพุทธศาสตร์
  บทที่ 4 :จิตวิทยาการศึกษาการแนะแนวการศึกษา
  บทที่ 5 :การพัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษา...
  บรรณานุกรม : Reference