รายวิชา EF103 ปฐมนิเทศการศึกษาสมัยใหม่ (Introduction to Modern Education)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษา
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษา(ต่อ)
  บทที่ 2 : องค์ประที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา
  บทที่ 2 : องค์ประที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา(ต่อ)
  บทที่ 3 :การศึกษาของประเทศที่เป็นแบบฉบับ...
  บทที่ 3 : การศึกษาของประเทศที่เป็นแบบฉบับ...(ต่อ)
  บทที่ 3 :การศึกษาของประเทศที่เป็นแบบฉบับ...(ต่อ)
  บทที่ 4 : ประวัติการศึกษาไทย
  บทที่ 5 : แผนการศึกษาแห่งชาติ
  บทที่ 5 : แผนการศึกษาแห่งชาติ(ต่อ)
  บทที่ 6 : การจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน
  บทที่ 6 : การจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน(ต่อ)
  บทที่ 6 :การจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน(ต่อ)
  บทที่ 7 : การบริหารการศึกษา...
  บทที่ 7 : การบริหารการศึกษา...(ต่อ)
  บทที่ 8 :ปัญหาและแนวโน้วของการศึกษาไทย
  บทที่ 8 : ปัญหาและแนวโน้วของการศึกษาไทย(ต่อ)
  บทที่ 9 :ภาพพจน์การศึกษาของโลกในปัจจุบันและอนาคต
  บรรณานุกรม :Reference
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษา
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษา(ต่อ)
  บทที่ 2 : องค์ประที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา
  บทที่ 2 : องค์ประที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา(ต่อ)
  บทที่ 3 :การศึกษาของประเทศที่เป็นแบบฉบับ...
  บทที่ 3 : การศึกษาของประเทศที่เป็นแบบฉบับ...(ต่อ)
  บทที่ 3 :การศึกษาของประเทศที่เป็นแบบฉบับ...(ต่อ)
  บทที่ 4 : ประวัติการศึกษาไทย
  บทที่ 5 : แผนการศึกษาแห่งชาติ
  บทที่ 5 : แผนการศึกษาแห่งชาติ(ต่อ)
  บทที่ 6 : การจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน
  บทที่ 6 : การจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน(ต่อ)
  บทที่ 6 :การจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน(ต่อ)
  บทที่ 7 : การบริหารการศึกษา...
  บทที่ 7 : การบริหารการศึกษา...(ต่อ)
  บทที่ 8 :ปัญหาและแนวโน้วของการศึกษาไทย
  บทที่ 8 : ปัญหาและแนวโน้วของการศึกษาไทย(ต่อ)
  บทที่ 9 :ภาพพจน์การศึกษาของโลกในปัจจุบันและอนาคต
  บรรณานุกรม :Reference