รายวิชา EF320(48) ภูมิปัญญาไทยกับการศึกษา (Thai Wisdom and Education)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ภูมิปัญญาไทย : ความหมายและความเป็นมา
  บทที่ 2 : ลักษณะและประเภทขององค์ความรู้ไทย
  บทที่ 3 : แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยในภูมิภาคต่างๆ
  บทที่ 4 : ภูมิปัญญาไทยกับการจัดการศึกษา
  บทที่ 5 : งานวิจัยเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย
  บรรณานุกรม
  ปก
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ภูมิปัญญาไทย : ความหมายและความเป็นมา
  บทที่ 2 : ลักษณะและประเภทขององค์ความรู้ไทย
  บทที่ 3 : แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยในภูมิภาคต่างๆ
  บทที่ 4 : ภูมิปัญญาไทยกับการจัดการศึกษา
  บทที่ 5 : งานวิจัยเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย
  บรรณานุกรม