รายวิชา MK402 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด (Quantitive Anaysis in Marketing)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : การตัดสินใจทางการตลาด
  บทที่ 2 :การตัดสินใจทางการตลาด(ต่อ)
  บทที่ 3 : การวิเคราะห์การคุ้มทุน
  บทที่ 4 :ตัวแบบของคงคลัง
  บทที่ 5 : การโปรแกรมเชิงเส้นตรง
  บทที่ 5 :การโปรแกรมเชิงเส้นตรง(ต่อ)
  บทที่ 6 : ปัญหาคู่ของการโปรแกรมเชิงเส้นตรง
  บทที่ 7 : ปัญหาการขนส่ง
  บทที่ 7 : ปัญหาการขนส่ง(ต่อ)
  บทที่ 8 : ตัวแบบการมอบหมายงาน
  บทที่ 9 : ทฤษฎีการรอคอย
  บทที่10 : การจำลองแบบปัญหา
  บทที่11 : ทฤษฎีของเกมส์
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : การตัดสินใจทางการตลาด
  บทที่ 2 :การตัดสินใจทางการตลาด(ต่อ)
  บทที่ 3 : การวิเคราะห์การคุ้มทุน
  บทที่ 4 :ตัวแบบของคงคลัง
  บทที่ 5 : การโปรแกรมเชิงเส้นตรง
  บทที่ 5 :การโปรแกรมเชิงเส้นตรง(ต่อ)
  บทที่ 6 : ปัญหาคู่ของการโปรแกรมเชิงเส้นตรง
  บทที่ 7 : ปัญหาการขนส่ง
  บทที่ 7 : ปัญหาการขนส่ง(ต่อ)
  บทที่ 8 : ตัวแบบการมอบหมายงาน
  บทที่ 9 : ทฤษฎีการรอคอย
  บทที่10 : การจำลองแบบปัญหา
  บทที่11 : ทฤษฎีของเกมส์
  บรรณานุกรม : Reference