รายวิชา BM603(55) การจัดการการตลาด (MARKETING MANAGEMENT)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  ตอนที่1-2 การทำความเข้าใจกับการจัดการทางการตลาด
  บทที่3 การวางแผนกลยุทธิ์ที่มุ่งตลาด
  บทที่4 ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวัดความต้องการ
  บทที่5 สภาพแวดล้อมทางการตลาด
  บทที่6 การตัดสินใจของผู้บริโภค
  บทที่7 การตลาดธุรกิจ
  บทที่8 อุตสาหกรรมและคู่แข่งขัน
  บทที่9 การแบ่งส่วนตลาดและตลาดเป้าหมาย
  บทที่10 การทำให้แตกต่างและวางตำแหน่งตามช่วงชีวิตผลิตภัณฑ์
  บทที่11 การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่
  บทที่12 ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า
  บทที่13 การจัดการสายผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
  บทที่14 การจัดการการกำหนดการ
  บทที่15 การจัดการช่องทางการตลาด
  บทที่16 การจัดการการส่งเสริมการตลาด
  บทที่17 การจัดองค์การและการควบคุมทางการตลาด
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  ตอนที่1-2 การทำความเข้าใจกับการจัดการทางการตลาด
  บทที่3 การวางแผนกลยุทธิ์ที่มุ่งตลาด
  บทที่4 ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวัดความต้องการ
  บทที่5 สภาพแวดล้อมทางการตลาด
  บทที่6 การตัดสินใจของผู้บริโภค
  บทที่7 การตลาดธุรกิจ
  บทที่8 อุตสาหกรรมและคู่แข่งขัน
  บทที่9 การแบ่งส่วนตลาดและตลาดเป้าหมาย
  บทที่10 การทำให้แตกต่างและวางตำแหน่งตามช่วงชีวิตผลิตภัณฑ์
  บทที่11 การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่
  บทที่12 ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า
  บทที่13 การจัดการสายผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
  บทที่14 การจัดการการกำหนดการ
  บทที่15 การจัดการช่องทางการตลาด
  บทที่16 การจัดการการส่งเสริมการตลาด
  บทที่17 การจัดองค์การและการควบคุมทางการตลาด
  บรรณานุกรม