รหัสวิชา รายละเอียด
 
  MK203(48)
อ่านกันเถอะ...
หลักการตลาด 3 หน่วย
(Principle of Marketing)
-
  MK203(48)
อ่านกันเถอะ...
หลักการตลาด 3 หน่วย
(Principle of Marketing)
-
  MK301
อ่านกันเถอะ...
นโยบายการกำหนดราคา 3 หน่วย
(Pricing Policy)
ศึกษาวัตถุประสงค์และข้อจำกัดในการกำหนดราคา ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการกำหนดราคาตัวแบบพื้นฐานของการตัดสินใจกำหนดราคา ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และการกำหนดราคา การับรู้เรื่องราคาและความรู้สึกของผู้บริโภค ต้นทุนและราคา กลยุทธการกำหนดราคา การเปลี่ยนแปลงราคาในตลาด นโยบายราคาสินค้าอุตสาหกรรม นโยบายราคาสินค้าเกษตรกรรม
  MK301
อ่านกันเถอะ...
นโยบายการกำหนดราคา 3 หน่วย
(Pricing Policy)
ศึกษาวัตถุประสงค์และข้อจำกัดในการกำหนดราคา ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการกำหนดราคาตัวแบบพื้นฐานของการตัดสินใจกำหนดราคา ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และการกำหนดราคา การับรู้เรื่องราคาและความรู้สึกของผู้บริโภค ต้นทุนและราคา กลยุทธการกำหนดราคา การเปลี่ยนแปลงราคาในตลาด นโยบายราคาสินค้าอุตสาหกรรม นโยบายราคาสินค้าเกษตรกรรม
  MK304
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมผู้บริโภค 3 หน่วย
(Consumer Behavior)
ศึกษาถึงแนวความคิดทั่วไปของพฤติกรรมผู้บริโภค สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ชั้นสังคม กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว แบบการดำเนินชีวิตที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค แรงจูงใจการตัดสินใจซื้อสินค้า กระบวนการตัดสินใจ ซื้อสินค้าของผู้บริโภค การนำพฤติกรรมผู้บริโภคไปใช้ประโยชน์ทางการตลาดและหลักการผู้บริโภคนิยม
  MK304
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมผู้บริโภค 3 หน่วย
(Consumer Behavior)
ศึกษาถึงแนวความคิดทั่วไปของพฤติกรรมผู้บริโภค สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ชั้นสังคม กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว แบบการดำเนินชีวิตที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค แรงจูงใจการตัดสินใจซื้อสินค้า กระบวนการตัดสินใจ ซื้อสินค้าของผู้บริโภค การนำพฤติกรรมผู้บริโภคไปใช้ประโยชน์ทางการตลาดและหลักการผู้บริโภคนิยม
  MK304(H)
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมผู้บริโภค - หน่วย
(Consumer Behavior)
-
  MK304(H)
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมผู้บริโภค - หน่วย
(Consumer Behavior)
-
  MK313
อ่านกันเถอะ...
การขายโดยบุคคล 3 หน่วย
(Personal Selling)
ศึกษาบทบาท หน้าที่และขอบข่ายงานการขายโดยบุคคล องค์ประกอบพื้นฐานเพื่อการขาย กระบวนการขาย การเตรียมตัวก่อนปฏิบัติการขาย และงานภายหลังการขายสิ้นสุดลง เทคนิคการขายเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย การสร้างเสริมพลังการขาย การพัฒนาประสิทธิภาพการขายโดยบุคคล การบริหารหน่วยงานขาย การขายโดยบุคคลในระดับกลุ่มอุตสาหกรรมและระดับกลุ่มกิจการค้าปลีก
  MK313
อ่านกันเถอะ...
การขายโดยบุคคล 3 หน่วย
(Personal Selling)
ศึกษาบทบาท หน้าที่และขอบข่ายงานการขายโดยบุคคล องค์ประกอบพื้นฐานเพื่อการขาย กระบวนการขาย การเตรียมตัวก่อนปฏิบัติการขาย และงานภายหลังการขายสิ้นสุดลง เทคนิคการขายเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย การสร้างเสริมพลังการขาย การพัฒนาประสิทธิภาพการขายโดยบุคคล การบริหารหน่วยงานขาย การขายโดยบุคคลในระดับกลุ่มอุตสาหกรรมและระดับกลุ่มกิจการค้าปลีก
  MK314
อ่านกันเถอะ...
การบริหารการค้าปลีก 3 หน่วย
(Retailing Management)
ศึกษาถึงแนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับการค้าปลีก สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการค้าปลีก ประเภทของกิจการค้าปลีก ข้อพิจารณาในการดำเนินกิจการค้าปลีก การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางแผนผังภายนอกและภายในอาคาร โครงสร้างองค์การในกิจการค้าปลีก การบริหารงานบุคคล การบริหารตัวสินค้า การกำหนดราคา การส่งเสริมการตลาด การให้สินเชื่อ การบริการลูกค้า และการควบคุมกิจการค้าปลีก
  MK314
อ่านกันเถอะ...
การบริหารการค้าปลีก 3 หน่วย
(Retailing Management)
ศึกษาถึงแนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับการค้าปลีก สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการค้าปลีก ประเภทของกิจการค้าปลีก ข้อพิจารณาในการดำเนินกิจการค้าปลีก การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางแผนผังภายนอกและภายในอาคาร โครงสร้างองค์การในกิจการค้าปลีก การบริหารงานบุคคล การบริหารตัวสินค้า การกำหนดราคา การส่งเสริมการตลาด การให้สินเชื่อ การบริการลูกค้า และการควบคุมกิจการค้าปลีก
  MK314(H)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารการค้าปลีก - หน่วย
(Retailing Management)
-
  MK314(H)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารการค้าปลีก - หน่วย
(Retailing Management)
-
  MK314(S)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารการค้าปลีก - หน่วย
(Retailing Management)
-
  MK314(S)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารการค้าปลีก - หน่วย
(Retailing Management)
-
  MK402
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด 3 หน่วย
(Quantitive Anaysis in Marketing)
ศึกษาถึงรูปแบบของการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ของผู้บริหารการตลาด การนำเอาวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาช่วยในการตัดสินใจทางการตลาด โดยเน้นการนำเอาวิธีการสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้ประกอบการแก้ปัญหาทางการตลาด วิธีการหาคำตอบไปใช้ในการตัดสินใจทางการตลาด
  MK402
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด 3 หน่วย
(Quantitive Anaysis in Marketing)
ศึกษาถึงรูปแบบของการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ของผู้บริหารการตลาด การนำเอาวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาช่วยในการตัดสินใจทางการตลาด โดยเน้นการนำเอาวิธีการสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้ประกอบการแก้ปัญหาทางการตลาด วิธีการหาคำตอบไปใช้ในการตัดสินใจทางการตลาด
  MK402(H)
อ่านกันเถอะ...
เฉลยข้อสอบการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด - หน่วย
(Quantitative Analysis for marketing)
-
  MK402(H)
อ่านกันเถอะ...
เฉลยข้อสอบการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด - หน่วย
(Quantitative Analysis for marketing)
-
  MK413
อ่านกันเถอะ...
การตลาดสินค้าเกษตรกรรม 3 หน่วย
(Agricultural Product Marketing)
ศึกษาความหมายและความสำคัญของตลาดสินค้าเกษตรกรรม สภาพการผลิตและการแปรรูป การกำหนดราคา ช่องทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาดเกษตร นโยบายการเกษตรของรัฐบาลกับการพัฒนาทางธุรกิจการเกษตร ระเบียบข้อบังคับและข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการตลาดสินค้าเกษตรกรรม
  MK413
อ่านกันเถอะ...
การตลาดสินค้าเกษตรกรรม 3 หน่วย
(Agricultural Product Marketing)
ศึกษาความหมายและความสำคัญของตลาดสินค้าเกษตรกรรม สภาพการผลิตและการแปรรูป การกำหนดราคา ช่องทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาดเกษตร นโยบายการเกษตรของรัฐบาลกับการพัฒนาทางธุรกิจการเกษตร ระเบียบข้อบังคับและข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการตลาดสินค้าเกษตรกรรม
  MK414
อ่านกันเถอะ...
การตลาดอุตสาหกรรม 3 หน่วย
(Industrial Marketing)
ศึกษาถึงแนวความคิดทั่วไป สภาพแวดล้อมทางการตลาดอุตสาหกรรม การจัดองค์การในตลาดอุตสาหกรรม ลักษณะของตลาด ความต้องการ แรงจูงใจและพฤติกรรมในตลาดอุตสาหกรรม การวิจัยการตลาดอุตสาหกรรม การวางแผนทางด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางการตลาด การกำหนดราคา การส่งเสริมการตลาด การบริการลูกค้า การควบคุมทางการตลาด บทบาทของรัฐบาลที่มีต่อการตลาดอุตสาหกรรม และแนวโน้มทางการตลาดอุตสาหกรรม
  MK414
อ่านกันเถอะ...
การตลาดอุตสาหกรรม 3 หน่วย
(Industrial Marketing)
ศึกษาถึงแนวความคิดทั่วไป สภาพแวดล้อมทางการตลาดอุตสาหกรรม การจัดองค์การในตลาดอุตสาหกรรม ลักษณะของตลาด ความต้องการ แรงจูงใจและพฤติกรรมในตลาดอุตสาหกรรม การวิจัยการตลาดอุตสาหกรรม การวางแผนทางด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางการตลาด การกำหนดราคา การส่งเสริมการตลาด การบริการลูกค้า การควบคุมทางการตลาด บทบาทของรัฐบาลที่มีต่อการตลาดอุตสาหกรรม และแนวโน้มทางการตลาดอุตสาหกรรม