รายวิชา MK314 การบริหารการค้าปลีก (Retailing Management)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : แนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับการค้าปลีก
  บทที่ 2 : ผู้บริโภคของกิจการค้าปลีก
  บทที่ 3 : ข้อพิจารณาในการบริหารกิจการค้าปลีก
  บทที่ 4 : ทำเลที่ตั้งของกิจการค้าปลีก
  บทที่ 5 : การออกแบบและการวางแผนผังร้านค้าปลีก
  บทที่ 6 : โครงสร้างของกิจการค้าปลีก
  บทที่ 7 : การบริหารบุคคลในกิจการค้าปลีก
  บทที่ 8 : การจัดซื้อสินค้าในกิจการค้าปลีก
  บทที่ 9 : การบริหารงบประมาณตัวสินค้าในกิจการค้าปลีก
  บทที่10 : การควบคุมตัวสินค้าในกิจการค้าปลีก
  บทที่11 : การกำหนดราคาในกิจการค้าปลีก
  บทที่12 : การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ในกิจการค้าปลีก
  บทที่13 : การจัดแสดงสินค้าและการส่งเสริมการขายในกิจการค้าปลีก
  บทที่14 : การใช้พนักงานขายในกิจการค้าปลีก
  บทที่15 : การบริการลูกค้าในกิจการค้าปลีก
  บทที่16 : การให้สินเชื้อในกิจการค้าปลีก
  บทที่17 : การควบคุมกิจการค้าปลีก
  เฉลยคำตอบปรนัย
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : แนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับการค้าปลีก
  บทที่ 2 : ผู้บริโภคของกิจการค้าปลีก
  บทที่ 3 : ข้อพิจารณาในการบริหารกิจการค้าปลีก
  บทที่ 4 : ทำเลที่ตั้งของกิจการค้าปลีก
  บทที่ 5 : การออกแบบและการวางแผนผังร้านค้าปลีก
  บทที่ 6 : โครงสร้างของกิจการค้าปลีก
  บทที่ 7 : การบริหารบุคคลในกิจการค้าปลีก
  บทที่ 8 : การจัดซื้อสินค้าในกิจการค้าปลีก
  บทที่ 9 : การบริหารงบประมาณตัวสินค้าในกิจการค้าปลีก
  บทที่10 : การควบคุมตัวสินค้าในกิจการค้าปลีก
  บทที่11 : การกำหนดราคาในกิจการค้าปลีก
  บทที่12 : การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ในกิจการค้าปลีก
  บทที่13 : การจัดแสดงสินค้าและการส่งเสริมการขายในกิจการค้าปลีก
  บทที่14 : การใช้พนักงานขายในกิจการค้าปลีก
  บทที่15 : การบริการลูกค้าในกิจการค้าปลีก
  บทที่16 : การให้สินเชื้อในกิจการค้าปลีก
  บทที่17 : การควบคุมกิจการค้าปลีก
  เฉลยคำตอบปรนัย
  บรรณานุกรม : Reference