รายวิชา MK413 การตลาดสินค้าเกษตรกรรม (Agricultural Product Marketing)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : ลักษณะการตลาดสินค้าเกษตรกรรม
  บทที่ 2 : การผลิตสินค้าเกษตร
  บทที่ 3 : อุตสาหกรรมการเกษตร
  บทที่ 4 : พฤติกรรมการบริโภคสินค้าเกษตรกรรม
  บทที่ 5 : การค้าส่งและการค้าปลีก
  บทที่ 6 : การกำหนดราคาสินค้าเกษตรกรรม
  บทที่ 7 :การขนส่ง
  บทที่ 8 :การกำหนดมาตรฐานและการจัดขนาดสินค้า
  บทที่ 9 :การรวบรวมและการใช้ข่าวสารการตลาด
  บทที่10 : การจัดเก็บสินค้าเกษตรกรรม
  บทที่11 : สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตร
  บทที่12 : รัฐบาลกับการตลาดเกษตร
  บทที่13 :สถาบันการตลาดสินค้าเกษตรกรรม
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : ลักษณะการตลาดสินค้าเกษตรกรรม
  บทที่ 2 : การผลิตสินค้าเกษตร
  บทที่ 3 : อุตสาหกรรมการเกษตร
  บทที่ 4 : พฤติกรรมการบริโภคสินค้าเกษตรกรรม
  บทที่ 5 : การค้าส่งและการค้าปลีก
  บทที่ 6 : การกำหนดราคาสินค้าเกษตรกรรม
  บทที่ 7 :การขนส่ง
  บทที่ 8 :การกำหนดมาตรฐานและการจัดขนาดสินค้า
  บทที่ 9 :การรวบรวมและการใช้ข่าวสารการตลาด
  บทที่10 : การจัดเก็บสินค้าเกษตรกรรม
  บทที่11 : สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตร
  บทที่12 : รัฐบาลกับการตลาดเกษตร
  บทที่13 :สถาบันการตลาดสินค้าเกษตรกรรม
  บรรณานุกรม : Reference