รายวิชา MK301 นโยบายการกำหนดราคา (Pricing Policy)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  คำชี้แจงเกี่ยวกับการใช้ตำรา
  แบบประเมินผลก่อนการเรียน
  บทที่ 1 :บทนำ
  บทที่ 2 :ระบบการกำหนดราคา
  บทที่ 3 : การกำหนดราคามุ่งที่ต้นทุน
  บทที่ 4 : การวิเคราะห์กำไรและจุดคุ้มทุน
  บทที่ 5 : การกำหนดราคามุ่งที่ลูกค้า
  บทที่ 6 :การกำหนดราคามุ่งการแข่งขัน
  บทที่ 7 : การกำหนดราคาตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
  บทที่ 8 : การกำหนดราคากับส่วนประสมการตลาด
  แบบประเมินผลหลังเรียน
  แนวตอบและเฉลยกิจกรรมการเรียนและแบบประเมินผล
  ภาคผนวก : Suplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  คำชี้แจงเกี่ยวกับการใช้ตำรา
  แบบประเมินผลก่อนการเรียน
  บทที่ 1 :บทนำ
  บทที่ 2 :ระบบการกำหนดราคา
  บทที่ 3 : การกำหนดราคามุ่งที่ต้นทุน
  บทที่ 4 : การวิเคราะห์กำไรและจุดคุ้มทุน
  บทที่ 5 : การกำหนดราคามุ่งที่ลูกค้า
  บทที่ 6 :การกำหนดราคามุ่งการแข่งขัน
  บทที่ 7 : การกำหนดราคาตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
  บทที่ 8 : การกำหนดราคากับส่วนประสมการตลาด
  แบบประเมินผลหลังเรียน
  แนวตอบและเฉลยกิจกรรมการเรียนและแบบประเมินผล
  ภาคผนวก : Suplement
  บรรณานุกรม : Reference