รายวิชา MK304 พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  ตอนที่ 1 : แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
  ตอนที่ 1 : แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค(ต่อ)
  ตอนที่ 2 : อิทธิพลทางสภาพแวดล้อมที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
  ตอนที่ 2 : อิทธิพลทางสภาพแวดล้อมที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค(ต่อ)
  ตอนที่ 3 : อิทธิพลส่วนบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
  ตอนที่ 4 : กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
  ตอนที่ 4 : กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค(ต่อ)
  ตอนที่ 5 : พฤติกรรมผู้บริโภคกับการนำไปใช้
  ตอนที่ 5 : พฤติกรรมผู้บริโภคกับการนำไปใช้(ต่อ)
  ภาคผนวก : Suplement
  ภาคผนวก(ต่อ) : Suplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  ตอนที่ 1 : แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
  ตอนที่ 1 : แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค(ต่อ)
  ตอนที่ 2 : อิทธิพลทางสภาพแวดล้อมที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
  ตอนที่ 2 : อิทธิพลทางสภาพแวดล้อมที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค(ต่อ)
  ตอนที่ 3 : อิทธิพลส่วนบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
  ตอนที่ 4 : กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
  ตอนที่ 4 : กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค(ต่อ)
  ตอนที่ 5 : พฤติกรรมผู้บริโภคกับการนำไปใช้
  ตอนที่ 5 : พฤติกรรมผู้บริโภคกับการนำไปใช้(ต่อ)
  ภาคผนวก : Suplement
  ภาคผนวก(ต่อ) : Suplement
  บรรณานุกรม : Reference