รายวิชา MK314(H) การบริหารการค้าปลีก (Retailing Management)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  ส่วนที่ 1 : สิ่งควรรู้ทั่วไปในกิจการค้าปลีก
  ส่วนที่ 2 : สิ่งสำคัญในกิจการค้าปลีก
  ส่วนที่ 3 : การบริหารสถานที่ของกิจการค้าปลีก
  ส่วนที่ 4 : องค์การของกิจการค้าปลีก
  ส่วนที่ 5 : การบริหารตัวสินค้า
  ส่วนที่ 6 :การบริหารราคา
  ส่วนที่ 7 :การบริหารเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาด
  ส่วนที่ 8 :การควบคุมกิจการค้าปลีก
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  ส่วนที่ 1 : สิ่งควรรู้ทั่วไปในกิจการค้าปลีก
  ส่วนที่ 2 : สิ่งสำคัญในกิจการค้าปลีก
  ส่วนที่ 3 : การบริหารสถานที่ของกิจการค้าปลีก
  ส่วนที่ 4 : องค์การของกิจการค้าปลีก
  ส่วนที่ 5 : การบริหารตัวสินค้า
  ส่วนที่ 6 :การบริหารราคา
  ส่วนที่ 7 :การบริหารเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาด
  ส่วนที่ 8 :การควบคุมกิจการค้าปลีก